تحقیق کاربردی روستای چکنه(صاحب اثر یکی از دوستان دانشجو)

 

روستا

دهستان

بخش

شهرستان

عرض

جغرافیایی

(دقیقه)

عرض

جغرافیایی

(درجه)

طول

جغرافیایی

(دقیقه)

طول

جغرافیایی

(درجه)

ارتفاع به متراژ ازسطح دریا

چکنه

سرولایت

سرولایت

نیشابور

50

36

28

58

1700

 

 

 

1-2:ویژگی های جغرافیایی:

شهر

دهستان

بخش

شهرستان

عرض

جغرافیایی

(دقیقه)

عرض

جغرافیایی

(درجه)

طول

جغرافیایی

(دقیقه)

طول

جغرافیایی

(درجه)

ارتفاع به متراژ ازسطح دریا

چکنه

سرولایت

سرولایت

نیشابور

49

36

30

58

1590

روستای چکنه در5/3کیلومتری شمال غربی شهرچکنه ،سرراه سبزوار به قوچان ،دردامنه خاوری کوه   بی هیم واقع است.فاصله آن ازنیشابور 73کیلومتراست.آب و هوای آن معتدل،خشک و کوهستانی است. ارتفاع آن ازسطح دریا 1600مترمی باشد.

شهرچکنه،ازتوابع شهرستان نیشابورو مرکز بخش سرولایت می باشد که به فاصله 86 کیلومتری شهر نیشابور

واقع و شامل 300خانوارازترک های بیات است.این شهردرمجاورت جاده سبزوار-قوچان قرارگرفته و دارای تابستان های معتدل و زمستان های سرد می باشد.

این شهردریک دره باریک بین کوه های سومبک و گراب و درکنارجاده‏ی نیشابوربه قوچان و درمنتها الیه شمال شرقی دشت سلطان میدان واقع است.دره ای که چکنه درآن واقع شده به طول تقریبی 8مایل(9/12 کیلومتر) از بالای چکنه تا کوه محمد بیگ امتداد دارد و با اینکه آب چشمه کلا درپاییزبه مصرف کشاورزی می رسد، سیلابهای بهاری درمسیرحسین آباد و خنلانلو به کشف رود می ریزد.

 

 

2-2:اقلیم روستا :

اقلیم تاثیری شگرف برفرهنگ انسان داشته و دارد.درطول تاریخ،بشرتلاشهای مستمری برای کنترل شرایط اقلیمی به نفع خود،گیاهان و جانوران مورد نیاز به عمل آورده است10.اقلیم هرمنطقه حاصل تاثیردرازمدت عوامل و عناصرآب و هوایی درآن منطقه است که این خود تحت تاثیرعوامل مختلف انسانی و طبیعی تغییرمی یابد.

بنابراین میان ویژگی های اقلیمی هرمنطقه و خصوصیات انسانی آن رابطه ای مستقیم و متقابل وجود دارد که این امرازیک سو موجب محدودیت فعالیتها می شود.اما ازسوی دیگرموجب کوشش گروههای انسانی درراستای فائق آمدن براین محدودیتها ازطریق بکارگیری الگوها و روشهای متعدد می گردد. شناخت چنین شیوه هایی در جهت شناخت الگوهای سکونت و معیشت مناطق ازاهمیت و جایگاه ویژه ای برخورداراست.هرچند اقلیم هر منطقه درنظراول یکنواختی هایی را نشان می دهد،ولی تاثیرعوامل گوناگون موجب تنوع آن حتی درسطح کوچک ناحیه ای می گردد،تاثیرچنین عواملی به اشکال مختلف برسطح زمین ظاهرمی گردد که خود موجب تغییر یا تعدیل عناصراقلیمی می گردد11.

ویژگی های آب و هوایی ازخصوصیات کمی و کیفی برخوردارند که آشنایی با آن می تواند به بهینه گزینی ساختهای فضایی کمکهای فراوانی نماید.

درمحدوده مورد مطالعه بخش افزایش ارتفاع درسمت شمال برمیزان بارندگی افزوده می گردد. ویژگی های   آب و هوایی ازخصوصیات کمی و کیفی برخوردارند که آشنایی با آن می تواند به بهینه گزینی ساختهای فضایی کمکهای فراوانی نماید.

10-پاپلی یزدی محمدحسین،جلالی عباس; اقلیم و فرهنگ(برف اندیل)فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 43،زمستان1375، ص 136

11-سعیدی عباس و طالب مهدی; شیوه های سکونت گزینی و گونه های مسکن روستایی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،1375

جهت شناسایی بهتروضعیت اقلیمی روستای چکنه علیا به دلیل فاصله نزدیک روستا با شهرقوچان ازآمار سینوپتیک این شهر استفاده شده است،که درزیربه وضعیت مهمترین پارامترهای اقلیمی منطقه پرداخته شده است:

الف)توده های هوا

      مهمترین توده های هوایی که تاثیرمهمی بر اقلیم منطقه دارند عبارتند از:

توده های غربی

منشا این توده ها اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه می باشد،که پس ازعبورازروی همسایگان غربی کشور، وارد ایران شده و به تبع آن شمال خراسان را تحت تاثیرخود قرارمی دهند.به همین جهت هرچه ازغرب کشوربه سمت شرق حرکت نماییم،اثرآنها ضعیف می شود.این توده ها مرطوب هستند و عمده بارش استان مواقعی صورت می پذیرد که این توده ها منطقه را تحت تاثیر خود قرارمی دهند.توده های غربی که به سه دسته      توده های شمال غربی، غربی و جنوب غربی تقسیم می شوند،عمدتاً درفصول پاییز،زمستان و بهاربا افت فشار توده های پرفشارتابستانی این منطقه را تحت تاثیرخود قرار می دهند.

توده های هوای شمالی و شمال شرقی

توده های هوایی که تاثیرزیادی در اقلیم شمال خراسان دارند،توده های هوای شمالی و شمال شرقی هستند. منشا این توده ها ،منطقه سیبری درروسیه است.این توده ها درتابستانها گرم و خشک و درزمستانها سرد و خشک هستند.به همین جهت درفصل سرد سال باعث افت دما می شوند(سرمای خشک شمال خراسان درزمستانها) و درفصل گرم موجب افزایش دما و خشکی اقلیم منطقه می شود.

 

سایرتوده های هوایی

 تاثیرسایرتوده های هوایی بر منطقه شمال خراسان بستگی به میزان فعالیت توده های فوق الذکر دارد و اصولا درمواقعی که شمال خراسان را تحت تاثیر قرارمی دهند،فعالیت توده های شمال شرقی و غربی کاهش یافته و یا ضعیف می گردد.مهمترین آنها توده های گرم و خشک جنوبی و جنوب شرقی هستند که درهنگام فعالیت درزمستانها ،هوا را معتدل و درتابستانها بشدت باعث افزایش دمای منطقه می شوند.

درادامه بحث،به بررسی عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک قوچان به منظورآشنایی بیشتربا وضعیت اقلیمی این منطقه پرداخته می شود.

بررسی عناصر اقلیمی 

ب)دما

برای بررسی دمای شهرستان قوچان ازآمارهای هوا شناسی ایستگاه سینوپتیک قوچان درطی سالهای 1984 تا 2005 میلادی(22ساله)استفاده شده است.

رژیم حرارتی شهرستان قوچان یک نقطه اوج و یک نقطه حضیض دارد.اوج حرارتی این شهرستان درفصل تابستان درتیرماه حداکثر7/31درجه سانتیگراد(حداکثرمطلق)بوده و ازاین ماه به بعد به تدریج درجه دما رو به کاهش می گذارد بطوریکه درفصل زمستان و بهمن ماه کمترین درجه دما 8/21- درجه سانتیگراد ثبت شده است

 

 

 

 

         ماه

 

  درجه حرارت

 

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

ابان

آذر

سالانه

حداکثر

متوسط

3/5

8/6

7/11

4/19

3/24

8/29

7/31

1/31

8/27

21

14

2/8

3/19

حداقل

متوسط

2/4-

4/3-

1

7/6

5/10

5/14

9/16

5/15

5/11

3/6

2/2

9/1

3/6

متوسط

روزانه

5/0

7/1

4/6

1/13

4/17

2/22

3/24

3/23

6/19

7/13

1/8

1/3

8/12

حداقل

مطلق

8/18-

8/21-8/

8/15-

6/4-

8/0-

2/6

6/10

5

3

6-

10-

2/20-

8/21-

حداکثر

مطلق

6/21

2/22

6/26

8/31

6/36

39

6/40

6/38

38

4/32

4/25

2/25

6/40

روزهای

 یخبندان

27

1/22

5/11

5/1

1/0

0

0

0

0

5/1

3/9

20

93

جدول شماره 2): اطلاعات دمای ایستگاه سینوپتیک قوچان1984تا2005میلادی12

البته با توجه به موقعیت طبیعی و توپوگرافی شهرستان،شرایط دمادرنقاط مختلف نسبت به ایستگاه قوچان متفاوت است،به همین دلیل درنواحی کوهستانی شمال و جنوب شهرستان برودت دما بیشتراست. متوسط دمای سالانه شهرستان قوچان 8/12درجه سانتیگراد بوده که میزان نسبتا پایینی است.روند نزول و صعود دما منظم است و هیچگونه بحران و نوسان دمای نامنظم درطی این مدت وجود نداشته است. اختلاف بین متوسط حداقل و متوسط حداکثردر این ایستگاه13 درجه سانتیگراد است.

                                                                                          _________________________

12-www.irimet.net                                                                                       

بررسی دمای حداکثرو حداقل مطلق درطول سال نشان می دهد درطول سال فقط 4ماه ازسال احتمال اینکه درجه حرارت به زیرصفرنرسد وجود دارد و دربقیه ماهها این احتمال هست که درجه حرارت به زیرصفرنزول کند.

در8ماه ازسال (ازمهرماه تا اردیبهشت ماه سال بعد)حداقل مطلق دما زیرصفر درجه سانتیگراد بوده و فقط در4 ماه ازسال حداقل مطلق دما بالاترازصفردرجه را نشان می دهد.

ج)یخبندان

اهمیت پدیده یخبندان و دوام و شدت و اثرآن برطرحها و فعالیتهای کشاورزی و دیگرفعالیتهای انسانی منطقه کاملا روشن و مشخص می باشد.آمارو اطلاعات بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک قوچان دردوره آماری 22 ساله حاکی ازآن است که شروع یخبندان در منطقه قوچان ازاواخراکتبر(مهر)شروع و تا اواخر آوریل(فروردین) ادامه می یابد.ضمن اینکه براساس آمارحداقل مطلق درجه حرارت صفردرجه درماههای سپتامبر(شهریور) تا اوایل ژوئن(خرداد)وجود دارد که این مسئله می تواند سرمازدگی محصولات باغی و زراعی را به همراه داشته باشد،مسئله مهمی که همه کشاورزان این منطقه با آن مواجه هستند.

درنمودارزیر میانگین تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک قوچان دردوره آماری 22ساله نیز نشان داده شده است.براساس این جدول میانگین تعداد رویهای یخبندان منطقه ،93 روزدرسال می باشد.

نمودارشماره 3):نمودار وضعیت تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک قوچان 1984تا2005میلادی

 

د)بارش

براساس آمارو اطلاعات حاصله از ایستگاه سینوپتیک قوچان مشاهده می گردد میانگین بارش درقوچان حدود 1/313میلیمتردرسال می باشد که بیشترین مقدارآن درسال2003 میلادی(1381شمسی)با 9/436میلیمتر گزارش شده است.ازنظرتوزیع ماهیانه بارش در منطقه قوچان مشاهده می گردد که مارس(اسفند)با میانگین 7/59 میلیمتر بیشترین میزان بارش و اگوست(مرداد)با میانگین بارش5/1میلیمتردارای کمترین میزان بارش است.

ه)باد

شدت و جهت وزش انواع بادها درهرمحلی همچون دیگرعوامل اقلیمی تابع دو دسته عوامل ماکرو اقلیم (توده های هوایی)و عوامل میکرو اقلیم (ارتفاع و جهت آنها و ...) می باشد.در منطقه قوچان به موازات اثرعوامل فوق الذکر بادهای محلی به شرح زیرمی باشد:

بادهای محلی همچون بادهای کوه دشت و یا بالعکس که تحت تاثیر تغییرات فشاربصورت محلی بوجود می آید.

بادهای محلی:بادهای محلی ناحیه براساس اطلاعات ارائه شده از شهرستان قوچان به شرح زیراست:

باد آیش

فصل وزش باد آیش تابستان و ماههای گرم سال است.جهت وزش آن شرقی و شمال شرقی و سرعت آن نسبتا زیاد است.این باد گرم و خشک است و اثرات زیادی برروی محصولات کشاورزی نظیرغلات و سیب زمینی دارد و موجب کاهش کیفیت محصول می گردد و خسارات ناشی ازآن قابل توجه است.

 

باد دولان

فصل وزش آن زمستان و ماههای سرد سال است.جهت وزش باد غربی و شمال غربی و سرعت آن متغیراست. باد دولان اثرات مفیدی برروی محصولات کشاورزی دارد،زیرا رطوبت را به نواحی کشاورزی وارد می سازد.

باد فرح

این باد درپاییزو زمستان می وزد و با وزش آن گرمای هوا زیاد می شود.سمت وزش آن جنوبی است و موجب ذوب شدن برف ها در زمستان می شود. وزش باد فرح برای امور کشاورزی مفید است و گاهی بدنبال وزش آن باران می بارد.

باد غالب روستای چکنه علیا ازسمت شمال غرب به روستا وارد می شود.این باد بیشترفصل پاییز وارد روستا   می گردد و شرایط جوی را نیز به شدت تغییرمی دهد.

2-3-بررسی منابع تامین آب شرب و کشاورزی ،میزان آبدهی و تغییرات تقریبی آن:

پیدایش و بقای گروههای انسانی بدون وجود مستمرآب درمحیط طبیعی غیرقابل تصوراست.ازاین لحاظ آب از عناصراولیه و همگانی است و نقش زیستی آن کسب و مصرف آن برای هرجامعه انسانی اجتناب ناپذیر  می سازد.16آب ضرورت اساسی زندگی است.آب همراه با هوا و خاک سه عامل اصلی ادامه حیات انسان و همه موجودات زنده دیگردرزمین است.17

 

 

________________________________________________________________________

16-زرگراکبر;درآمدیبرشناخت معماری روستایی ایران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ سوم،سال 1385ص58

17-صداقت محمود;منابع و مسائل آب ایران ،انتشارات دانشگاه پیام نور،سال1376ص35

حیات درروی کره زمین بدون وجود آب قابل تصورنیست.امروزمعلوم شده که پیدایش و تداوم حیات درسیاره زمین وابسته به وجود این ماده و تغییرحالت و حرکت دائمی آن می باشد.18

دربسیاری ازنواحی ایران بویژه درنواحی خشک و نیمه خشک آب مهمترین عامل تولید دربخش کشاورزی است و ارزش اقتصادی اراضی کشاورزی وابسته به مقدارآبی است که به اراضی تعلق دارد.علاوه برنقش آب درامور کشاورزی باید به نقش موثرآن درامور دامپروری و صنعتی،بهداشتی و ... نیزتوجه داشت.

منابع آب تامین کننده روستای چکنه علیا به دو دسته منابع آب جاری و منابع آب زیرزمینی تقسیم می شوند. منابع

آب جاری شامل رودخانه دائمی چکنه و چشمه و منابع زیرزمینی شامل دو رشته قنات به نام قنات آزاد مقدم و

کلاته و همچنین چاه می باشد که عمق این چاه زیاد نیست و بیشتربرای آبیاری باغات اطراف استفاده می شود. منبع آب اصلی روستا ،رودخانه روستا می باشد که اهالی برای استفاده کشاورزی ازآن استفاده می نمایند. قرارگیری روستا درموقعیت کوهستانی-دره ای باعث شده روستا هیچگونه مشکل کمبود آب نداشته باشد. درطی سالهای اخیرعلیرغم خشکسالی و کاهش سطح آبهای جاری و زیرزمینی این روستا با هیچگونه مشکل کمبود آب مواجه نگردد.به منظوربررسی منابع آب روستا آنها را به دو دسته منابع آب شرب و کشاورزی تقسیم و به بررسی آن خواهیم پرداخت:

 

 

____________________________________________________________________________________

18-جداری عیوضی مجید;مبانی جغرافیای آبها، انتشارات دانشگاه پیام نور،سال1373،ص42

 

الف)منابع آب شرب روستا:

براساس اطلاعات میدانی مهندسین مشاورازروستای چکنه علیا درسال1385و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ،آب شرب روستا ازطریق چاه بدست می آید.این چاه در200متری روستا احداث شده است.آب این چاه با لوله 6 اینچ استخراج و سپس به منبع آب منتقل می گردد. منبع آب روستا درکنار باغات شمال روستا واقع شده است.آب بعد ازکلرزدایی درداخل منبع ازطریق لوله زمینی به داخل روستا منتقل و ازطریق لوله های 6 اینچی به منازل اهالی انشعاب می یابد. روستا ازنظرآب شرب هیچگونه مشکلی چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت ندارد.تنها عامل تهدید کننده درآبرسانی روستا یخ زدگی لوله ها درفصل زمستان       به خاطرکم عمق بودن کانالهای حفرشده برای لوله ها می باشد.یخزدگی باعث شده برخی ازواحدهای مسکونی نتوانند برای مدتی ازآب شرب استفاده نمایند.

ب)منابع آب کشاورزی

منابع آب کشاورزی روستا شامل رودخانه،چشمه و قنات می باشد.آب رودخانه روستا بدون هیچگونه محدودیتی قابل استفاده برای کشاورزی است.عدم محدودیت منابع آبی باعث شده تا اهالی بیشتربرای کشاورزی مزارع خود

ازروش غرقابی استفاده کنند.چشمه ها نیز یکی دیگرازمنابع آب روستا به حساب می آیند.بسیاری از مالکان زمین که درارتفاعات اطراف آب دارند،ازچشمه هایی که درنزدیکی باغات آنها می جوشد استفاده می نمایند. کشاورزان به منظور استفاده بهترازاین منبع آب ،حوضی درکنارچشمه ایجاد کرده و بعد ازپرشدن،با رعایت تقسیم بندی ازاین منبع آب استفاده می نمایند.

قناتهای روستا شامل دو رشته قنات به نامهای قنات آزاد مقدم و قنات کلاته می باشد.قنات آزاد مقدم با دبی 4لیتربر ثانیه دارای یک مالک و قنات کلاته با دبی 6لیتربرثانیه 25 شریک دارد که هریک ازمالکین به نسبت سهم خود ازآن برای آبیاری مزارع استفاده می نمایند.قنات اولی 3هکتارو قنات دومی 25هکتاراز اراضی کشاورزی روستا را پوشش می دهد.19

ج)تغییرات آبدهی رودخانه و چشمه های روستا

درطی سالهای اخیرروستای چکنه علیا نیزازخشکسالی های پی درپی بی نصیب نبوده است.با این وجود علیرغم کاسته شدن ازمیزان آبدهی رودخانه ها و چشمه ها اراضی کشاورزی روستا دارای آب لازم هستند که دلیل آن نیز قرارداشتن روستا درسرچشمه های اصلی منابع آبی است به عبارتی جریان آب ازاین روستا به روستاهای پایین دست است..یعنی مازاد آب این روستا به اراضی پایین دست می رسد.

همچنین براثرخشکسالیهای اخیرازمیزان آبدهی چند چشمه درارتفاعات روستا کاسته شده و درنتیجه آبیاری برخی ازباغات در تابستان با مشکل مواجه است.کاهش آب این چشمه ها باعث خشک شدن تعدادی ازدرختان روستا گردیده است.آماری ازطرف وزارت کشاورزی و دهیاری روستا درمورد کاهش این نوسان ارائه نشده است. ولی براساس اطلاعات میدانی بدست آمده،درطی سالهای اخیرنزدیک به 30درصد ازحجم آبدهی رودخانه ها و چشمه ها کاسته شده است.ولی درسال1386به دلیل افزایش بارندگی برمیزان حجم رواناب روستا افزوده شده است.

 

19. -اطلاعات مربوط به قناتهای روستا ازآمارارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی که درسایت ایران هیدرولوژی به نام (www.iranhydrology.com) آمده است اخذ شده است

بررسی نظام حرکت آب درسطح بافت روستا و نحوه دفع آبهای سطحی و محل تخلیه آن

جهت شیب عمومی روستا درجهت شمالی-جنوبی است.درواقع شیب معابربه سمت اراضی زراعی میانی روستا که رودخانه ازوسط آن می گذرد می باشد.البته دربرخی قسمتها شیب معابردرجهت آبراهه ها تغییرمی نماید.لذا علاوه برشسب عمومی،معابربا شیب جنوبی-شمالی،شرقی-غربی نیز وجود دارند.به دلیل قرارگیری روستا در دو طرف رودخانه بایستی شیب روستا درهرطرف را جداگانه بررسی نمود.برای محاسبه شیب نسبی روستا ازفرمول زیر استفاده شده است20:

                   100*فاصله افقی بین دو نقطه / اختلاف ارتفاع بین دو نقطه = شیب نسبی

براین اساس شیب شمال روستا تا رودخانه 12درصد و شیب جنوب روستا تا رودخانه به دلیل موقعیتهای مختلف آن درسه قسمت بررسی شده که درسمت غربی روستا 13درصد،درقسمت مرکزی 8درصد و منتهی الیه جنوبی روستا 11درصد اندازه گیری شده است.

به تبعیت ازشیب معابرروستا آبهای سطحی ازداخل بافت روستا جمع آوری و به سمت شعبات مختلف رودخانه منتقل می گردد.آبهای جمع آوری شده ازسطح روستا برای مصارف کشاورزی استفاده می گردد.معابرداخل روستا اکثردارای آبراهه نیزمی باشند که آب حاصل ازبارندگی ازطریق آنها به رودخانه می ریزد که به دلیل شیب تند دربرخی قسمتها مشکلاتی را برای منازل بوجود آورده است.

 

 

20-جداری عیوضی جمشید،نقشه و نقشه خوانی درجغرافیا،دانشگاه پیام نور،آبان 1373،ص59

2-4-پوشش جانوری:

موارد قابل توجه درروستای چکنه ازنظرپوشش جانوری شامل روباه،شغال،گرگ،گراز،آهو و میش کوهی می باشد که درفصول شکارجمعی ازصیادان را به این منطقه جذب می کند.

2-5-پوشش گیاهی:

درروستای چکنه پوشش گیاهی اکثراً به صورت مرتع که شامل گون می باشد.

1-3-بررسیهای اجتماعی(انسانی)

تحولات جمعیت روستای چکنه علیا درطی دوره های سرشماری

ازپارامترهای اصلی برای برنامه ریزی یک مکان جغرافیایی،جمعیت آن می باشد.بدون دستیابی به آمار جمعیتی عملا برنامه ریزی برای یک مکان انسانی بی فایده است.تغییرات دوره ای جمعیت ،تحولات روندهای مختلف طبیعی،اجتماعی ،اقتصادی تاثیرگذاربر جمعیت سکونتگاه های روستایی را نمایان می سازد.آگاهی از این تغییرات جمعیت می تواند درپیش بینی های جمعیت و خدماتی درطرح های روستایی کارا باشد.21

به منظوربررسی جمعیت روستای چکنه علیا ازآمارسرشماری های کشور استفاده شده است که علاوه براین منبع ازآمارخانه بهداشت روستا نیز استفاده گردیده است.تعداد جمعیت روستای چکنه علیا درسال 1345، 853 نفر شمارش شده است.این رقم درسال 1355با7/0-درصد رشد به 792نفر می رسد.کاهش جمعیت دراین دوره به دلیل بالا بودن جمعیت روستا و عدم توان شرایط طبیعی به نیاز جمعیت روستا و عدم وجود امکانات و خدمات موردنیاز بوده است.درسال 1365 نیزرشد جمعیت

21-جوان جعفر،جغرافیایی جمعیت ایران،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ اول،سال1382،ص32

این روستا منفی بوده است.رشد جمعیت روستا دراین دهه 3/2- محاسبه شده که حاکی ازکاهش 167نفراز جمعیت روستا بوده است.یعنی درهرسال به طورتقریبی 17نفریا حدود 4خانواراز جمعیت روستا کاسته شده است.دردهه65-75نیزهمچنان روند کاهش جمعیت ادامه پیدا می کند که سیرکاهش جمعیت دراین دوره بیش ازدوره های قبلی بوده است.دراین دوره رشد جمعیت روستا به 2/3-درصد می رسد یعنی دراین دهه 173نفراز جمعیت روستا کاسته می شود و سرانجام درسال 1385 جمعیت روستا به 329 نفرمی رسد که طی دهه1375-1385 نرخ رشدی برابر12/3-درصد را داشته است.(جدول زیر) جدول شماره 6)تحولات جمعیتی روستای چکنه علیا طی سالهای سرشماری و سالهای مختلف(1345-1385)

دوره آماری

1345

1355

1365

1375

1385

جمعیت

853

792

625

452

329

نرخ رشد

73/0-

34/2-

18/3-

12/3-

                 

 

روند نزولی جمعیت روستا درطی این دوره ها را می توان درعوامل زیر جستجو نمود:

  • کمبود امکانات و خدمات در روستا
  • صعب العبوربودن مسیر ارتباطی روستا
  • فاصله زیاد این روستا ازشهرنیشابور و عدم تامین خدمات ازطرف شهرستان .

لازم به ذکراست این روستا برخی از خدمات موردنیاز خود را ازشهر قوچان به دلیل نزدیکی

/ 6 نظر / 451 بازدید
عباس چکنه

با سلام بسیار عالی بود موفق باشید

الهه

واقعا خوب بود

دمت گرم خیلی عالی بود .

مهدی

واقعا ممنون فقط منابع هم داشت

هم ولایتی

سلام خسته نباشید. خیلی جامع وکامل بود ,موفق باشید.

سلام واقعا ممنونم عااااالی بود