شاخص های شهری ایران و جهان (کامل تر شد)downloadlink https://rapidshare.com/files

 

ذیلا به تشریح معیارهای پیشنهادی در مقایسه با استانداردهای موجود در سایر کشورها می پردازیم    

سرانه مسکونی

در استانداردهای آلمانی ، متوسط سرانه مسکونی 73 متر مربع می باشد و در استانداردهای کشورهای دیگر، این سرانه متغیر است و از حدود 20 متر مربع تا بیش از 70 متر مربع تفاوت می کند . طبق صابطه های بالا ، سرانه زمین مسکونی در کشور های مختلف از 44 تا 88 متر مربع در نظر گرفته میشود .

در مورد وضع موجود زمین مسکونی نسبت به شهرهای مختلف ایران نیز این سرانه مسکونی متغیر می باشد .

بطور متوسط سرانه زمین مسکونی در شهرهای ایران ، بین 20 تا 50 متر مربع است . در مورد سرانه پیشنهادی زمین مسکونی برای شهرهای ایران ، سه نوع پیشنهاد که به ابعاد و اندازه های خانوار و در تراکم های مختلف باز میگردد به شرح زیر عنوان شده است :

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های کم ، 50 متر مربع

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های متوسط ، 40 متر مربع

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های زیاد ، 30 متر مربع

سرانه های فوق ، بر مبنای حداقل نیازهای خانوارها به واحد مسکونی مانند : اطاق خواب، نشیمن ، پذیرایی و ناهار خوری ، توالت و حمام و دستشوئی ، انبار، آشپزخانه، فضاهای ارتباطی ، فضای باز و حیاط و دیوارها در نظر گرفته شده و بر مبنای شرایط زندگی عمومی شهری و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها پیشنهاد گردیده است ؛ و مسلما در شرایط مختلف آب و هوایی ، و نحوه سکونت ، قابل تغییر خواهد بود .

سرانه های آموزشی

استانداردهای سرانه های آموزشی به نسبت جمعیت شهرها در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق میکند . به عنوان مثال ، حد متوسط سرانه های آموزشی برای کودکستان 5/2 تا 4 متر مربع با 5 مترمربع فضای باز برای هر کودک، برای دبستان 5/6 متر مربع زیربنا و 5/6 متر مربع فضای باز در مقابل هر فرد دبستان رو و برای دبیرستان و مدارس راهنمایی 5/6 متر مربع زیربنا و 5/6 متر مربع فضای باز در مقابل هر دانش آموزدبیرستانی در نظر گرفته شده است .

طبق همین ضوابط ، فاصله مناسب و حوزه خدماتی واحد های آموزشی به نسبت واحدهای مسکونی 200 تا 300 متر برای کودکستان ، 500 تا 700 متر برای دبستان و 1500 تا 2000 متر برای دبیرستان پیشنهاد شده است .

 

طبق ضابطه های دیگر، شعاع عملکرد مدارس بین 2 تا 3 هزار متر برای دبیرستان ، 1500 متر برای مدرسه راهنمایی ، 800 متر برای دبستان و 200 متر برای کودکستان در نظر گرفته میشود .

 در سطح ایران ، با توجه به استانداردهای تهیه شده توسط وزارت آموزش و پرورش ، تاسیسات آموزشی به قرار زیر است :

 

 

حوزه های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش آموز در کلاس در ایران .

نوع مدرسه                             حوزه خدماتی                       تعداد در کلاس

کودکستان                              500 – 300 متر                      25     

دبستان                                            500 متر                  36 - 30  

راهنمایی                          2000 – 1000 متر                  36 - 30  

دبیرستان                                      2000 متر                  42 - 36 

همچنین ، حداکثر طبقات ساختمان کودکستان 1 طبقه ، دبستان 1 تا 2 طبقه ، راهنمایی 1 تا 3 طبقه و دبیرستان 1 تا 3 طبقه است .

در مورد کلاسها ، عرض کلاسها نبایستی از 7/5 متر کمتر باشد . در مورد عرض کلاسها برای کلاسهایی کهاز نور طبیعی استفاده می کنند حداکثر 7 متر و برای کلاسهایی که از دو طرف از نور استفاده میکنندحداکثر4/8 متر ؛ و طول کلاسها بطور کلی نبایستی از 6 متر کمتر و از 9 متر بیشتر باشد .

بر اساس استانداردهای منتع از دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش ، استاندارهای آموزشی شهری( زمین و زیر بنا ) به نسبت هر ساکن شهری و بر حسب تقسیم بندیهای داخلی شهرها به قرار زیر است :

کودکستان در سطح محله کوچک حدود 8/0 متر مربع

دبستان در سطح محله حدود 5/1 متر مربع

مدرسه راهنمایی در سطح  ناحیه شهری حدود 2/1 متر مربع

دبیرستان در سطح ناحیه شهری حدود 9/0

جمع استانداردهای آموزشی نسبت به هر ساکن شهری حدود 4/4 متر مربع

سرانه های اداری

تعداد و نوع ادارات در کشورهای مختلف متفاوت است ؛ و از نظر نحوه پراکندگی و نوع واحدهای اداری و حتی شعبات آنها در سطح شهر ، با یگدیگر فرق دارد .

با توجه به نوع و تعداد ادارات ، سرانه 5/1 متر مربع زمین را برای انواع تاسیسات اداری شهر ها میتوان پیشنهاد نمود .

سرانه های تجاری

متوسط استانداردهای انواع واحدهای تجاری شهر به نسبت هر ساکن شهری حدود 5 متر مربع در نظر گرفته میشود . ( شامل فضاهای باز ، ارتباطی ، پارکینگ ) گاهی مجموعه سرانه تجاری ، آموزشی واداری،

تا 11 متر مربع بیان شده است .

با توجه به تنوع مشاغل تجاری در شهرهای مختلف ایران و انواع مختلف آن ، میتوان مجموعه ای از واحدهای تجاری را تحت عناوین زیر تقسیم بندی کرد و سرانه های زمین را به نسبت آنها در سطوح مختلف شهر پیشنهاد نمود :

نوع واحد تجاری                                         سرانه زمین بر حسب متر مربع تا 20000 نفر

خرده فروشی                                                                    6/0

عمده فروشی                                                                    6/0

مشاغل خدمات عمومی                                                       2/0

دفاتر خصوصی                                                                 1/0

خدمات حمل و نقل                                                              35/0

بانک ها                                                                           2/0

صنایع و کارگاههای سبک                                                    5/0

هتل ها و سالنهای غذاخوری                                                25/0

جمع                                                                               8/2

با توجه به آنکه سرانه فوق حداقل احتیاج برای تاسیسات تجاری می باشد ، بطور متوسط سرانه تجاری را میتوان بین 3 تا 5 متر مربع پیشنهاد داد . خلاصه آنکه نسبت به نقش شهر و نیاز به تاسیسات صنعتی ، پیشنهاد واحدهای صنعتی متغیر است . بطور کلی ، استاندارد 30 متر مربع را در مقابل کارگاه یا کارخانه متوسط و 60 تا 100 متر مربع در مقابل هر شاغل کارخانه صنعتی بزرگ میتوان در نظر گرفت .

سرانه های درمانی و بهداشتی

تاسیسات درمانی از نظر نوع و خصوصیاتی که دارند ، خود بخود  دارای استانداردهایی نیز میباشند . ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت می باشد .

در بعضی از کشورها مساحت لازم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت بیمارستان 100 تا 200 متر مربع است ؛ و در بعضی دیگر در مقابل هر 45000 تا 50000 نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر گرفته میشود . همچنین گاهی در مقابل هر 1000 نفر ساکن شهری 9 تا  10 تخت بیمارستانی پیشبینی میگردد .

برای درمانگاهها نیز 1/0 تا 2/0 متر مربع ، در مقابل هر ساکن شهری ، زمین مورد نیاز است . این نسبتها برای داروخانه ها ، یک داروخانه برای هر 7000 نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر 5000 نفر و یک مطب پزشک در مقابل هر 2000 نفر ضروری است  .

در مورد تاسیسات درمانی و بهداشتی برای شهرهای ایران ، با توجه به ضوابط و معیارهای جمعیتی ، سرانه های زیر را می توان پیشنهاد داد .

کل تاسیسات درمانی و بهداشتی              7/1 متر مربع به ازای هر فرد

بیمارستان            15/0 متر مربع به ازای هر فرد

درمانگاه  15/0 متر مربع به ازای هر فرد

مرکز اورژانس        15/0 متر مربع به ازای هر فرد

رادیولژی ( خارج از بیمارستان و درمانگاه )         04/0 متر مربع به ازای هر فرد

آزمایشگاه ( خارج از بیمارستان و درمانگاه )       04/0 متر مربع به ازای هر فرد

مجتمع های پزشکی                1/0 متر مربع به ازای هر فرد

مرکز بهداشت           05/0 متر مربع به ازای هر فرد

داروخانه         02/0 متر مربع به ازای هر فرد

گرمابه عمومی            6/0 متر مربع به ازای هر فرد

توالت عمومی       05/0 متر مربع به ازای هر فرد

 

 

 

 

سرانه های تاسیسات شهری

1-         مساجد و اماکن مذهبی : نظر به نقش مسجد و اهمیت آن و با توجه به پراکندگی مساجد و اماکن مذهبی در سطح شهرها و محلات مختلف شهری ، لزوم احداث و در نظر گرفتن مساحتهای کافی برای این اماکن مقدس ضروری است .

در این رابطه می توان حدود 5/0 تا 7/0 متر مربع سرانه را در سطح 20000 نفر جمعیت پیشنهاد داد

2- کتابخانه ها : معمولا برای کتابخانه های شهری ، استاندارد 05/0 متر مربع  تا 07/0 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری در نظر گرفته میشود . محدوده سرویس هر کتابخانه 1500 تا 2000 متر میباشد .

در مورد شهرهای ایران ، میتوان استاندارد 4/0 متر مربع را با توجه به فضاهای باز و سبز ، پارکینگ ، انواع کتابخانه های کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان پیشنهاد نمود ( تا سطح 20000 نفر جمعیت ).

3-         تاسیسات پست : سطح مورد نیاز برای اداره پست ، بین 1/0 تا 2/0 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری است . برای هر 10000 نفر از جمعیت ، احداث یک اداره پست ضروری است . طبق استاندارد ، مساحت 2000 متر مربع برای یک اداره پست کوچک و 4000 متر مربع برای یک اداره پست بزرگ در نظر گرفته می شود .

در مورد ایجاد تاسیسات پست در سطح شهر های ایران ، میتوان مساحت 1/0 متر مربع را به ازای هر شهروند در نظر گرفته و پیشنهاد داد . در مورد صندوقهای پست ، نسبت به هر 1000 نفر یک صندوق پست پیشنهاد می شود .

4-         آتش نشانی : بر اساس این ضابطه کلی  و عمومی ، در مقابل هر 50000 نفر از جمعیت شهر ، بایستی یک ایستگاه آتش نشانی موجود باشد .

در سطح شهرهای ایران ، معیار 05/0 متر مربع زمین برای تاسیسات آتش نشانی به ازای هر نفر جمعیت شهری پیشنهاد میشود . شعاع دسترسی به مراکز آتش نشانی 2 تا 3 کیلو متر است .

براساس شاخصهای استاندارد:

-          ایستگاه مادرباید دارای 38 نفرنیروی کاردرهرنوبت، وتعداد 10 تا15 دستگاه خودروسبک وسنگین وفضایی درحدود 6000 مترباشد.

-          ایستگاه متوسط که باید دارای 27 نفرپرسنل درهرشیفت و تعداد 4 تا7 دستگاه خودرو مجهز، وفضایی درحدود 3000 مترباشد.

-          ایستگاه کوچک نیازبه 7 نفرمأمور درهرنوبت کاری، 2 تا3 دستگاه خودرو مجهزوفضایی حدود 300 مترمی‌باشد.

-          به ازای هر3000 نفریک دستگاه شیرآتش‌نشانی مورد نیازاست.

-          به ازای هر2500 نفربه یک نفر آتش‌نشان نیازاست. [1]

 

در مورد کوچه های کم عرض و یا مناطقی که از نظر پستی و بلندی در ارتفاع قرار دارند و بطور کلی در نقاطی که امکان آتش سوزی وجود دارد ، ایجاد شیرهای آتش نشانی در نقاط مختلف شهر و محلات شهری ضروری است .

5-         جایگاه توزیع بنزین : در مورد جایگاه توزیع بنزین ، استاندارد 1/0 متر مربع نسبت به جمعیت شهری پیشنهاد می شود .

6-         جمع آوری و دفع زباله : با توجه به حفظ بهداشت شهری و نظافت شهرایجاد اماکن مشخص به منظور جمع آوری موقت و بهداشتی زباله که در مناطق مناسبی قرار داشته و سرپوشیده باشند ، استاندارد 2/0 متر مربع زمین در مقابل هر شهروند پیشنهاد میگردد. اماکن دفع زباله نیز بایستی از نظر بهداشتی در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکونی و خارج از آن قرار داشته و اماکن دفع آن ، محیط زیست و آبهای زیرزمینی را آلوده نکنند .

فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر ، بطور متوسط بایستی 15 تا 25 کیلومتر با شهر فاصله داشته باشد . با توجه به میزان متوسط تولید 644 کیلوگرم زباله در هر سال برای هر شهرنشین ، حجم مراکزدفع زباله بایستی متناسب باشد .

7-         کشتارگاه : موقعیت و محل کشتارگاه نیز ، بایستی در محل مناسبی از شهر قرار داشته باشد و به منظور دفع پس آب آن ، اقدامات لازم صورت پذیرد زیرا چنین نقاطی ممکنست در اثر دفع پس آب و فاضلاب غیر بهداشتی  خود ، محیط اطراف و حتی رودخانه های شهری را آلوده سازند . استاندارد معمول برای مساحت کشتارگاه 4/0 تا یک متر مربع در مقابل هر ساکن شهری است . برای شهرهای ایران به ازای هر  شهروند ، سرانه ، 2/0 متر مربع پیشنهاد میگردد .

8-         گورستانها : در ایجاد گورستانها ، موقعیت آنها در رابطه با جهت گسترش آینده شهر بایستی در نظر گرفته شود . گورستانها ، به نحوی بایستی احداث شوند که در معرض وزش باد اصلی بسوی شهر نباشند .

بطور کلی در کشورهای مسیحی و یهودی ، حدود سرانه ناخالص هر قبر بین 5-7 متر مربع است . ولی با توجه به مساحت مربوط به قبرها، غسالخانه ها ، سالنهای سوگواری و مسیرها و تاسیسات دیگر ، با توجه به فضاهای مورد احتیاج آینده ، سرانه 2 تا 3 متر مربع در مقابل هر شهرنشین پیشنهاد می شود .              

9-         پارکها و فضای سبز : با توجه به اهمیت فضای سبز و لزوم ایجاد آن در شهرها به منظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیبا سازی شهر ، نمی بایست استاندارد مشخصی برای ایجاد فضاهای سبز وجود داشته باشد . زیرا هر اندازه که فضای سبز در سطح شهرها توسعه یابند ، کافی نخواهد بود . با وجود این ، استانداردهایی در این زمینه نیز وجود دارد . این استانداردها ، نسبت به انواع آب و هوا و خصوصیات اقلیمی و دسترسی به آب در شهرها از یک سو و پاک نمودن هوای شهرها در نقاطی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز است ، یکسان نمی باشد . بطور کلی ، حداقل سرانه های فضای سبز برای هر نفر حدود 3 متر مربع است .  این حد با توجه به مساعدتهای طبیعی ، میتواند تا5 متر مربع نیز افزایش پیدا کند .

برای شهرهای ایران ، با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن ، مساحات زیر به ازای هر  نفر جمعیت شهری پیشنهاد می گردد :

پارک و فضای سبز در سطح محله کوچک و محیط بازی کودکان                          2/1 متر مربع

پارکهای محله ای                                                                                   5/1 متر مربع

پارکهای ناحیه ای شهری                                                                         8/1 متر مربع

پارکها و باغهای حاشیه شهری ( حداقل )                                                    5/4 متر مربع

                                                                                                   جمع  9  متر مربع

چنین مساحاتی برای نقاط کم آب ، می تواند از انواع مختلف گیاهان بومی به وجود آید .

 

(سرانه فضای سبز ایران برای هر نفر17متر با استاندارد جهانی فاصله دارد

 

سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 02, 1387,

تهران – خبرگزاری سینا شبنم آذر

مدیر کل دفتر خدمات شهری شهرداری های کشور گفت : سرانه فضای سبز ایران برای هر نفر 17 متر از استاندارد جهانی فاصله دارد.

"علی حاج محمدی " با استناد به آمار دفتر خدمات عمومی سازمان شهرداری های کشور، سرانه فضای سبز کشور را ( 8 ) متر مربع برای هر نفر اعلام کرد.

مدیر کل دفتر خدمات شهری شهرداری های کشور گفت که استاندارد جهانی این سرانه بین 20 تا 25 متر می باشد. وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: شرایط مطلوب فضای سبز در ایران 18 متر مربع است که در صورت دستیابی به این میزان در صورت هنوز فاصله زیادی با استاندارد جهانی خواهیم داشت.

حاج محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه روزانه 45 هزار تن زباله در سطح کشور تولید می شود تصریح کرد: 70 درصد این زباله ها "تر" و 30 درصد آن "خشک" است و مهمتر اینکه مشکل عمده و مدیریت پسمانده ها در بازیافت زباله جمع آوری مخلوط این زباله هاد و عدم تکنیک در مبداء تولید زباله است.

وی در ادامه گفت: 90 درصد زباله های تولید شده دفن 8 درصد تفکیک و 2 درصد بازیافت می شود.

حاج محمدی تصریح کرد: این طرح که از سال 82 آغاز شده است با اعتباری معادل 7 میلیارد تومان 16 پروژه را به مرحله اجرا رسانده است.

ساماندهی زباله در ایران طی چند سال اخیر دغدغه بسیاری از سازمان و وزارت خانه ها شده است و تصو یب قانون مدیریت پسمانده ها در این راستا انجام شده است.

حاج محمدی گفت : درسال جاری به کلیه شهرهایی که طرح مطالعاتی مصوب ارایه داده اند مبلغ 4 میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در مدت تکمیل طرح فاز اول پروژه  را آغاز خواهند کرد.)

10-       تاسیسات ورزشی : هماهنگی تاسیسات ورزشی با فضاهای سبز و پارکها ، به بسط بهتر این دوفضای شهری می انجامد . در بعضی از کشورها ، سرانه فضاهای ورزشی نسبت به انواع محیطهای ورزشی برای گروههای سنی مختلف ، تا 8 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری می رسد. برای شهرهای ایران، سرانه 4 متر مربع با توجه به تاسیسات ورزشی کودکان تا 7 سال ، و کودکان 7 تا 14 سال و نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان پیشنهاد می گردد .

11-       سینما و تئاتر : استاندارد این فعالیت از تاسیسات عمومی شهری ، در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در بعضی از کشورها ، استاندارد 25/0 متر مربع نسبت به هر ساکن شهری در نظر گرفته میشود . برای ایجاد سینما و تئاتر و سالنهای عمومی دیگر شهر در سطح شهرهای ایران تا به ازای هر   نفر جمعیت ، سرانه 3/0 متر مربع پیشنهاد می شود .

     سرانه های تجهیزات شهری

1-         شبکه های آب : بطور کلی حد متوسط مصرف آب روزانه هر شهرنشین ( به نسبت مصرف خانگی و غیر خانگی ) بین 150 تا 225 لیتر می باشد . طبق استانداردهای معمول، سطح مورد نیازبرای تصفیه خانه های آب بطور متوسط 2 متر مربع در مقابل هر ساکن شهر می باشد . در مورد شهر های ایران در جهت احداث محلی برای تصفیه خانه های آب به ازای هر 20000 نفر جمعیت شهر ، سرانه 8/0 متر مربع پیشنهاد می شود.

2-         فاضلاب : به منظور ایجاد انبار یا محلی برای دفع موقت فاضلاب ، سرانه 5/0 متر مربع حداقل پیشنهاد می گردد.

3-         برق : حداقل سرانه ماهانه مصرفی برق برای مصارف خانگی ، 25 کیلو وات است. با توجه به سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده های برق ، سرانه 3/0 متر مربع به ازای هر  نفر پیشنهاد می گردد .

4-         تلفن : نسبت به نقاط مختلف یک شهر به ازای هر 20000 نفر ، حداقل 20 دستگاه تلفن عمومی و یک دستگاه تلفن در مقابل هر خانوار و 1/0 متر مربع سرانه زمین برای تاسیسات مرکز تلفن ، پیشنهاد می شود

5-         گاز : سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گازرسانی به ازای هر فرد ، 15/0 متر مربع پیشنهاد می گردد .

   راه و شبکه های ارتباطی

راهها عامل ارتباط دهنده تاسیسات مختلف شهری اند و از این نظر اهمیتشان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحضه است . معمولا بین 25/0 تا 30/0 از سرانه های شهری اختصاص به راهها وشبکه های ارتباطی دارد .  ذیلا به ضوابط عرض انواع معابر شهری می پردازیم :

                                                                                     عرض ( متر )

کوچه                                                                         12 - 8

خیابان فرعی                                                               24 - 18

خیابان اصلی                                                               35 – 30

خیابان اصلی سرتاسری                                                 35

راه پارکی                                                                  45 

بزرگراه                                                                    45

آزاد راه                                                                    76 - 45

عرض کوچه ها و معابر در رابطه با ریزش های جوی و انواع رفت وآمد بایستی دارای مقیاسی مناسب باشد . با توجه به آنکه در ارائه سرانه های صفحات گذشته فضاهای مربوط به پارکینگ نیز در نظر گرفته شده است، از نظر ایجاد پارکینگهای عمومی ؛ میتوان فضایی برابر 4 اتومبیل را نسبت به هر خانوار شهری واجد اتومبیل در نظر گرفت . این مساحت برابر 32 متر مربع برای توقف و دور زدن اتومبیل است .

 

تامل در بهره گیری از استانداردهای شهری

همانطور که بیان شد ، سرانه های ارائه شده در صفحات قبل ، بیشتر به منظور تعین حدود مساحت مورد احتیاج در شهر ها می باشد و مسلم است که بسیاری عوامل مانند خصوصیات طرحهای شهری ، نوع تراکمهای شهری ، میزان عرضه زمین ،‌ کیفیت زمین ، شرایط آب و هوایی ، وضع موجود ، عوامل اجتماعی و اقتصادی ، نقش ها و وظایف شهری ، و بسیاری دیگر از مشخصه هایی که خاص هر شهراند ، براین ضابطه ها تاثیر می گذارند . بنابر این ، استاندارد های هرشهر در رابطه با خود شهر تعیین می گردد . لذا ، سرانه های مذکور ملاک اجرایی کلی نداشته و بیشتر به منظور راهنمایی و تعیین حدود تقریبی سرانه ها ، در جهت احتساب احتیاجات  زمین برای آینده شهر ارائه گردیده است . چه بسا ممکن است شهری به نسبت سهم خود به میزان زمین کمتر یا بیشتری احتیاج داشته باشد ( مانند تاسیسات صنعتی ) ؛ و یا شرایط آب و هوایی به نحوی باشد که از نظر فرم و نوع واحدهای مسکونی نتوان ساختمانها را به هم فشرده یا گسترده پیشنهاد نمود . بنابر این ، براساس ضابطه های خاص شهر و فرم و شکل تاسیسات شهری ، استانداردها نیز متفاوت است . مسلما یکی از عوامل تعیین کننده فرم و سیمای شهر و بافت شهری بکارگیری صحیح و کافی استانداردها است .  

 

 

فن آوری اطلاعات

                       

ایلنا : شاخص دولت الکترونیک در ایران با متوسط وضعیت جهانی آن فاصلهدارد.
به گزارش سرویس ICT خبرگزاری کار ایران , ایلنا , متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 62/1 است که این شاخص در کشورمان به 31/1 می رسد.
بنا بر این گزارش در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخص، تعداد میزبانان اینترنتی افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار میگیرد.
این گزارش می افزاید درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است.
همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد , بیانگر ضعف زیر ساخت و پیش نیازهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران است.
لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد.

 

شاخص دولت الکترونیک ایران و مقایسه با متوسط وضعیت جهان

شاخص

وضعیت ایران

متوسط وضعیت جهان

/ 2 نظر / 664 بازدید
فاطمه یغمایی

عالی عالی مرسی واقعا خسته نباشید و دستتون درد نکنه انشاالله همیشه موفق باشید[لبخند][گل][تایید][دست]

سميه

باسلام. لطفا منبع شاخص هاي شهري ايران و جهان را در صورت امكان برايم ارسال بفرماييد. با تشكر