منابع کارشناسی ارشد جغرافیا

منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 مبانی برنامه ریزی شهری:

1- زیاری، کرامت الله،برنامه ریزی شهرهای جدید ، انتشارات سمت
2- زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات دانشگاه یزد

3- شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ،انتشارات علم و صنعت

4- شیعه، اسماعیل،کارگاه برنامه ریزی شهری

5- مشهدی زاده دهاقانی ،ناصر،تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات علم و صنعت

6- دلال پور محمدی،، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، انتشارات سمت

7- مجتهد زاده، غلا محسین ، برنامه ریزی شهری در ایران،انتشارات پیام نور

8- هیراسکار ،جی کی،در آمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری ،مترجمین سلیمانی، محمد، انتشارات تریت معلم

9- رهنمائی ،محمد تقی،فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات سمت

10- رهنمائی ،محمد تقی ،مجموعه مباحث و روش های شهرسازی ، وزارت مشکن و شهرسازی

11- حسامیان و دیگران ، شهرنشینی معاصر در ایران ، (مجموعه مقالات)

12- پاپلی یزدی، محمد حسین ،نظریه های شهر و پیرامون ، انتشارات سمت

 

جغرافیای شهری :

1- شکوئی ، حسین ،دیدگاهای نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت

2- شکوئی ، حسین، جغرافیای شهری ، انتشارات پیام نور

3- فرید ، یدا...، جغرافیا و شهرنشینی، انتشارات دانشگاه تبریز

4- نظریان ،اصغر ، جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور

5- رضوانی، علی اصغر، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ، انتشارات پیام نور

6- سلطان زاده، حسین ،تاریخ شهر و شهر نشینی، انتشارات پیام نور

7- خمر ، غلا معلی ،مبانی جغرافیای شهری،انتشارات قومس

8- حبیبی ،محسن ،از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران

     برنامه ریزی ناحیه ای و روستائی:

1- معصومی اشکوری ،سید حسین ،اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

2- اسایش ،حسین، اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای ، انتشارات پیام نور

3- زیاری، کرامت الله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد

4- صرافی ، مظفر،برنامه ریزی توسعه منطقه ای

5- زیاری، کرامت الله،مکتب ها ،نظریه هاو مدل های برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد

6- حسین زاده دلیر، کریم، برنامه ریزی ناحیه ای ، انتشارات سمت

7- اسایش ،حسین، اصول و روش های برنامه ریزی روستائی ، انتشارات پیام نور

8- اسایش ،حسین، برنامه ریزی روستائی ، انتشارات پیام نور

9- مطیعی لنگرودی ،سید حسین، برنامه ریزی روستائی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

10- مهدوی ، مسعود ،مقدمه ای بر جغرافیای روستائی ایران ، انتشارات سمت

11- سعیدی ، عباس،مبانی جغرافیای روستائی ، انتشارات سمت

12- برنامه ریزی روستایی ، دکتر محموذ جمعه پور

 

جغرافیای طبیعی:                                                               

1- علیخانی، بهلولِِ،کاویانی، محمد رضا،مبانی آب و هوا شناسی، انتشارات سمت

2- ِ علیخانی، بهلولِِ، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور

3- خیام ، مسعود،ژئومورفولوژی اقلیمی، دانشگاه تبریز

۴- محمودی،فرج ا...،ئومورفولوژی ساختمانی ، انتشارات پیام نور  

5- محمودی،فرج ا...، ژئومورفولوژی دینامیک ، انتشارات پیام نور

6- جدار عیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران،دانشگاه تهران

7- نیشابوری،اصغر،جغرافیای زیستی

 

فلسفه جغرافیا :

1- شکوئی، حسین،اندیشه های نودر فلسفه جغرافیا ،انتشارات گیتا شناسی

2- شکوئی، حسین، فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتا شناسی

3- شکوئی، حسین،مکتب های محیطی ومکتب های جغرافیائی ، انتشارات گیتا شناسی

4- پور احمد ،احمد،قلمرووفلسفه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران

5- حاتمی نژاد،حسین،دگر اندیشی در فلسفه جعرافیا، انتشارات دانشگاه تهران

 

زبان انگلیسی:

1- متون تخصصی جغرافیای انسانی(جلد 1و2)، انتشارات پیام نور

2- حاتمی نزاد،حسین،اصول جغرافیا

3- شایان ، سیاوش،فرهنگ لغت جغرافیای طبیعی

4-Human geogeraphy(مولف و ناشر نا معلوم لطفا تحقیق بیشتری بفرمائید)

**تذکر :

از کلیه دوستان عزیز تقاضا مندم درصورت داشتن منابع جدید این وبلاگ را از یاد نبرند تا دیگر دوستان بتوانند بهربرداری بیشتری داشته باشند.

/ 0 نظر / 19 بازدید