شاخص های شهری ایران و جهان

 

 

فهرست مطالب

 

1-     استانداردهای شهری

2-     تامل در بهره گیری از استانداردهای شهری

3- استانداردهای فن آوری اطلاعات

4- استانداردهای اقتصاد

5- استانداردهای تحقیقات

6- استانداردهای حمل و نقل

7- استانداردهای محیط زیست

8- استانداردهای شهرداری

استانداردهای شهری

در سطح کشور ما ، استانداردها و معیارهای مشخصی به منظور تعیین همه سرانه های شهری ارائه نگردیده است . از طرفی ، استفاده از استانداردهای کشورهای دیگر نیز در زمینه تاسیسات مختلف شهری مانند مسکونی ، درمانی ، آموزشی و امثال آن ، به دلیل مغایر بودن شرایط آنها ، از نظر آب و هوایی ، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ، درآمد ، ابعاد و اندازه های خانوار و امثال آنها ، خالی از اشکال نم باشد . از آنجا که شرایط زندگی شهری در مناطق مختلف کشور با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارد ، معیارها و اندازه سرانه های شهری در یک شهر از ایران نیز نمی تواند قابلیت اجرایی برای شهرهای دیگر را داشته باشد . زیرا با توجه به این حقیقت که کشور ما از نظر اقلیمی و طبیعی دارای آب و هوا و شرایط طبیعی متفاوتی است و هر کدام از این شرایط در نوع معیشت و زندگی شهرنشینان موثر افتاده است ،مسلما نم توان ضوابط و استانداردهای یک شهر (مثلا تهران و اصفهان ) را به شهرهای دیگر کشور (مثلا رشت و کاشان ) تعمیم داد ، تا چه رسد به آنکه بخواهیم استانداردهای یک کشور خارجی و ضابطه ها و نوع و تیپ مسکن ، یا مشخصات ساختمانی آنها را به عنوان الگویی برای شهرهای خودمان پیشنهاد دهیم .

 

 

لطفا  برای دیدن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید


 

ذیلا به تشریح معیارهای پیشنهادی در مقایسه با استانداردهای موجود در سایر کشورها می پردازیم    

سرانه مسکونی

در استانداردهای آلمانی ، متوسط سرانه مسکونی 73 متر مربع می باشد و در استانداردهای کشورهای دیگر، این سرانه متغیر است و از حدود 20 متر مربع تا بیش از 70 متر مربع تفاوت می کند . طبق صابطه های بالا ، سرانه زمین مسکونی در کشور های مختلف از 44 تا 88 متر مربع در نظر گرفته میشود .

در مورد وضع موجود زمین مسکونی نسبت به شهرهای مختلف ایران نیز این سرانه مسکونی متغیر می باشد .

بطور متوسط سرانه زمین مسکونی در شهرهای ایران ، بین 20 تا 50 متر مربع است . در مورد سرانه پیشنهادی زمین مسکونی برای شهرهای ایران ، سه نوع پیشنهاد که به ابعاد و اندازه های خانوار و در تراکم های مختلف باز میگردد به شرح زیر عنوان شده است :

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های کم ، 50 متر مربع

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های متوسط ، 40 متر مربع

حداقل سرانه مسکونی در تراکم های زیاد ، 30 متر مربع

سرانه های فوق ، بر مبنای حداقل نیازهای خانوارها به واحد مسکونی مانند : اطاق خواب، نشیمن ، پذیرایی و ناهار خوری ، توالت و حمام و دستشوئی ، انبار، آشپزخانه، فضاهای ارتباطی ، فضای باز و حیاط و دیوارها در نظر گرفته شده و بر مبنای شرایط زندگی عمومی شهری و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها پیشنهاد گردیده است ؛ و مسلما در شرایط مختلف آب و هوایی ، و نحوه سکونت ، قابل تغییر خواهد بود .

سرانه های آموزشی

استانداردهای سرانه های آموزشی به نسبت جمعیت شهرها در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق میکند . به عنوان مثال ، حد متوسط سرانه های آموزشی برای کودکستان 5/2 تا 4 متر مربع با 5 مترمربع فضای باز برای هر کودک، برای دبستان 5/6 متر مربع زیربنا و 5/6 متر مربع فضای باز در مقابل هر فرد دبستان رو و برای دبیرستان و مدارس راهنمایی 5/6 متر مربع زیربنا و 5/6 متر مربع فضای باز در مقابل هر دانش آموزدبیرستانی در نظر گرفته شده است .

طبق همین ضوابط ، فاصله مناسب و حوزه خدماتی واحد های آموزشی به نسبت واحدهای مسکونی 200 تا 300 متر برای کودکستان ، 500 تا 700 متر برای دبستان و 1500 تا 2000 متر برای دبیرستان پیشنهاد شده است .

 

طبق ضابطه های دیگر، شعاع عملکرد مدارس بین 2 تا 3 هزار متر برای دبیرستان ، 1500 متر برای مدرسه راهنمایی ، 800 متر برای دبستان و 200 متر برای کودکستان در نظر گرفته میشود .

 در سطح ایران ، با توجه به استانداردهای تهیه شده توسط وزارت آموزش و پرورش ، تاسیسات آموزشی به قرار زیر است :

 

 

حوزه های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش آموز در کلاس در ایران .

نوع مدرسه                             حوزه خدماتی                       تعداد در کلاس

کودکستان                              500 – 300 متر                      25     

دبستان                                            500 متر                  36 - 30  

راهنمایی                          2000 – 1000 متر                  36 - 30  

دبیرستان                                      2000 متر                  42 - 36 

همچنین ، حداکثر طبقات ساختمان کودکستان 1 طبقه ، دبستان 1 تا 2 طبقه ، راهنمایی 1 تا 3 طبقه و دبیرستان 1 تا 3 طبقه است .

در مورد کلاسها ، عرض کلاسها نبایستی از 7/5 متر کمتر باشد . در مورد عرض کلاسها برای کلاسهایی کهاز نور طبیعی استفاده می کنند حداکثر 7 متر و برای کلاسهایی که از دو طرف از نور استفاده میکنندحداکثر4/8 متر ؛ و طول کلاسها بطور کلی نبایستی از 6 متر کمتر و از 9 متر بیشتر باشد .

بر اساس استانداردهای منتع از دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش ، استاندارهای آموزشی شهری( زمین و زیر بنا ) به نسبت هر ساکن شهری و بر حسب تقسیم بندیهای داخلی شهرها به قرار زیر است :

کودکستان در سطح محله کوچک حدود 8/0 متر مربع

دبستان در سطح محله حدود 5/1 متر مربع

مدرسه راهنمایی در سطح  ناحیه شهری حدود 2/1 متر مربع

دبیرستان در سطح ناحیه شهری حدود 9/0

جمع استانداردهای آموزشی نسبت به هر ساکن شهری حدود 4/4 متر مربع

سرانه های اداری

تعداد و نوع ادارات در کشورهای مختلف متفاوت است ؛ و از نظر نحوه پراکندگی و نوع واحدهای اداری و حتی شعبات آنها در سطح شهر ، با یگدیگر فرق دارد .

با توجه به نوع و تعداد ادارات ، سرانه 5/1 متر مربع زمین را برای انواع تاسیسات اداری شهر ها میتوان پیشنهاد نمود .

سرانه های تجاری

متوسط استانداردهای انواع واحدهای تجاری شهر به نسبت هر ساکن شهری حدود 5 متر مربع در نظر گرفته میشود . ( شامل فضاهای باز ، ارتباطی ، پارکینگ ) گاهی مجموعه سرانه تجاری ، آموزشی واداری،

تا 11 متر مربع بیان شده است .

با توجه به تنوع مشاغل تجاری در شهرهای مختلف ایران و انواع مختلف آن ، میتوان مجموعه ای از واحدهای تجاری را تحت عناوین زیر تقسیم بندی کرد و سرانه های زمین را به نسبت آنها در سطوح مختلف شهر پیشنهاد نمود :

نوع واحد تجاری                                         سرانه زمین بر حسب متر مربع تا 20000 نفر

خرده فروشی                                                                    6/0

عمده فروشی                                                                    6/0

مشاغل خدمات عمومی                                                       2/0

دفاتر خصوصی                                                                 1/0

خدمات حمل و نقل                                                              35/0

بانک ها                                                                           2/0

صنایع و کارگاههای سبک                                                    5/0

هتل ها و سالنهای غذاخوری                                                25/0

جمع                                                                               8/2

با توجه به آنکه سرانه فوق حداقل احتیاج برای تاسیسات تجاری می باشد ، بطور متوسط سرانه تجاری را میتوان بین 3 تا 5 متر مربع پیشنهاد داد . خلاصه آنکه نسبت به نقش شهر و نیاز به تاسیسات صنعتی ، پیشنهاد واحدهای صنعتی متغیر است . بطور کلی ، استاندارد 30 متر مربع را در مقابل کارگاه یا کارخانه متوسط و 60 تا 100 متر مربع در مقابل هر شاغل کارخانه صنعتی بزرگ میتوان در نظر گرفت .

سرانه های درمانی و بهداشتی

تاسیسات درمانی از نظر نوع و خصوصیاتی که دارند ، خود بخود  دارای استانداردهایی نیز میباشند . ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت می باشد .

در بعضی از کشورها مساحت لازم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت بیمارستان 100 تا 200 متر مربع است ؛ و در بعضی دیگر در مقابل هر 45000 تا 50000 نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر گرفته میشود . همچنین گاهی در مقابل هر 1000 نفر ساکن شهری 9 تا  10 تخت بیمارستانی پیشبینی میگردد .

برای درمانگاهها نیز 1/0 تا 2/0 متر مربع ، در مقابل هر ساکن شهری ، زمین مورد نیاز است . این نسبتها برای داروخانه ها ، یک داروخانه برای هر 7000 نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر 5000 نفر و یک مطب پزشک در مقابل هر 2000 نفر ضروری است  .

در مورد تاسیسات درمانی و بهداشتی برای شهرهای ایران ، با توجه به ضوابط و معیارهای جمعیتی ، سرانه های زیر را می توان پیشنهاد داد .

کل تاسیسات درمانی و بهداشتی              7/1 متر مربع به ازای هر فرد

بیمارستان            15/0 متر مربع به ازای هر فرد

درمانگاه  15/0 متر مربع به ازای هر فرد

مرکز اورژانس        15/0 متر مربع به ازای هر فرد

رادیولژی ( خارج از بیمارستان و درمانگاه )         04/0 متر مربع به ازای هر فرد

آزمایشگاه ( خارج از بیمارستان و درمانگاه )       04/0 متر مربع به ازای هر فرد

مجتمع های پزشکی                1/0 متر مربع به ازای هر فرد

مرکز بهداشت           05/0 متر مربع به ازای هر فرد

داروخانه         02/0 متر مربع به ازای هر فرد

گرمابه عمومی            6/0 متر مربع به ازای هر فرد

توالت عمومی       05/0 متر مربع به ازای هر فرد

 

 

 

 

سرانه های تاسیسات شهری

1-         مساجد و اماکن مذهبی : نظر به نقش مسجد و اهمیت آن و با توجه به پراکندگی مساجد و اماکن مذهبی در سطح شهرها و محلات مختلف شهری ، لزوم احداث و در نظر گرفتن مساحتهای کافی برای این اماکن مقدس ضروری است .

در این رابطه می توان حدود 5/0 تا 7/0 متر مربع سرانه را در سطح 20000 نفر جمعیت پیشنهاد داد

2- کتابخانه ها : معمولا برای کتابخانه های شهری ، استاندارد 05/0 متر مربع  تا 07/0 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری در نظر گرفته میشود . محدوده سرویس هر کتابخانه 1500 تا 2000 متر میباشد .

در مورد شهرهای ایران ، میتوان استاندارد 4/0 متر مربع را با توجه به فضاهای باز و سبز ، پارکینگ ، انواع کتابخانه های کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان پیشنهاد نمود ( تا سطح 20000 نفر جمعیت ).

3-         تاسیسات پست : سطح مورد نیاز برای اداره پست ، بین 1/0 تا 2/0 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری است . برای هر 10000 نفر از جمعیت ، احداث یک اداره پست ضروری است . طبق استاندارد ، مساحت 2000 متر مربع برای یک اداره پست کوچک و 4000 متر مربع برای یک اداره پست بزرگ در نظر گرفته می شود .

در مورد ایجاد تاسیسات پست در سطح شهر های ایران ، میتوان مساحت 1/0 متر مربع را به ازای هر شهروند در نظر گرفته و پیشنهاد داد . در مورد صندوقهای پست ، نسبت به هر 1000 نفر یک صندوق پست پیشنهاد می شود .

4-         آتش نشانی : بر اساس این ضابطه کلی  و عمومی ، در مقابل هر 50000 نفر از جمعیت شهر ، بایستی یک ایستگاه آتش نشانی موجود باشد .

در سطح شهرهای ایران ، معیار 05/0 متر مربع زمین برای تاسیسات آتش نشانی به ازای هر نفر جمعیت شهری پیشنهاد میشود . شعاع دسترسی به مراکز آتش نشانی 2 تا 3 کیلو متر است .

براساس شاخصهای استاندارد:

-          ایستگاه مادرباید دارای 38 نفرنیروی کاردرهرنوبت، وتعداد 10 تا15 دستگاه خودروسبک وسنگین وفضایی درحدود 6000 مترباشد.

-          ایستگاه متوسط که باید دارای 27 نفرپرسنل درهرشیفت و تعداد 4 تا7 دستگاه خودرو مجهز، وفضایی درحدود 3000 مترباشد.

-          ایستگاه کوچک نیازبه 7 نفرمأمور درهرنوبت کاری، 2 تا3 دستگاه خودرو مجهزوفضایی حدود 300 مترمی‌باشد.

-          به ازای هر3000 نفریک دستگاه شیرآتش‌نشانی مورد نیازاست.

-          به ازای هر2500 نفربه یک نفر آتش‌نشان نیازاست. [1]

 

در مورد کوچه های کم عرض و یا مناطقی که از نظر پستی و بلندی در ارتفاع قرار دارند و بطور کلی در نقاطی که امکان آتش سوزی وجود دارد ، ایجاد شیرهای آتش نشانی در نقاط مختلف شهر و محلات شهری ضروری است .

5-         جایگاه توزیع بنزین : در مورد جایگاه توزیع بنزین ، استاندارد 1/0 متر مربع نسبت به جمعیت شهری پیشنهاد می شود .

6-         جمع آوری و دفع زباله : با توجه به حفظ بهداشت شهری و نظافت شهرایجاد اماکن مشخص به منظور جمع آوری موقت و بهداشتی زباله که در مناطق مناسبی قرار داشته و سرپوشیده باشند ، استاندارد 2/0 متر مربع زمین در مقابل هر شهروند پیشنهاد میگردد. اماکن دفع زباله نیز بایستی از نظر بهداشتی در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکونی و خارج از آن قرار داشته و اماکن دفع آن ، محیط زیست و آبهای زیرزمینی را آلوده نکنند .

فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر ، بطور متوسط بایستی 15 تا 25 کیلومتر با شهر فاصله داشته باشد . با توجه به میزان متوسط تولید 644 کیلوگرم زباله در هر سال برای هر شهرنشین ، حجم مراکزدفع زباله بایستی متناسب باشد .

7-         کشتارگاه : موقعیت و محل کشتارگاه نیز ، بایستی در محل مناسبی از شهر قرار داشته باشد و به منظور دفع پس آب آن ، اقدامات لازم صورت پذیرد زیرا چنین نقاطی ممکنست در اثر دفع پس آب و فاضلاب غیر بهداشتی  خود ، محیط اطراف و حتی رودخانه های شهری را آلوده سازند . استاندارد معمول برای مساحت کشتارگاه 4/0 تا یک متر مربع در مقابل هر ساکن شهری است . برای شهرهای ایران به ازای هر  شهروند ، سرانه ، 2/0 متر مربع پیشنهاد میگردد .

8-         گورستانها : در ایجاد گورستانها ، موقعیت آنها در رابطه با جهت گسترش آینده شهر بایستی در نظر گرفته شود . گورستانها ، به نحوی بایستی احداث شوند که در معرض وزش باد اصلی بسوی شهر نباشند .

بطور کلی در کشورهای مسیحی و یهودی ، حدود سرانه ناخالص هر قبر بین 5-7 متر مربع است . ولی با توجه به مساحت مربوط به قبرها، غسالخانه ها ، سالنهای سوگواری و مسیرها و تاسیسات دیگر ، با توجه به فضاهای مورد احتیاج آینده ، سرانه 2 تا 3 متر مربع در مقابل هر شهرنشین پیشنهاد می شود .              

9-         پارکها و فضای سبز : با توجه به اهمیت فضای سبز و لزوم ایجاد آن در شهرها به منظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیبا سازی شهر ، نمی بایست استاندارد مشخصی برای ایجاد فضاهای سبز وجود داشته باشد . زیرا هر اندازه که فضای سبز در سطح شهرها توسعه یابند ، کافی نخواهد بود . با وجود این ، استانداردهایی در این زمینه نیز وجود دارد . این استانداردها ، نسبت به انواع آب و هوا و خصوصیات اقلیمی و دسترسی به آب در شهرها از یک سو و پاک نمودن هوای شهرها در نقاطی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز است ، یکسان نمی باشد . بطور کلی ، حداقل سرانه های فضای سبز برای هر نفر حدود 3 متر مربع است .  این حد با توجه به مساعدتهای طبیعی ، میتواند تا5 متر مربع نیز افزایش پیدا کند .

برای شهرهای ایران ، با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن ، مساحات زیر به ازای هر  نفر جمعیت شهری پیشنهاد می گردد :

پارک و فضای سبز در سطح محله کوچک و محیط بازی کودکان                          2/1 متر مربع

پارکهای محله ای                                                                                   5/1 متر مربع

پارکهای ناحیه ای شهری                                                                         8/1 متر مربع

پارکها و باغهای حاشیه شهری ( حداقل )                                                    5/4 متر مربع

                                                                                                   جمع  9  متر مربع

چنین مساحاتی برای نقاط کم آب ، می تواند از انواع مختلف گیاهان بومی به وجود آید .

 

(سرانه فضای سبز ایران برای هر نفر17متر با استاندارد جهانی فاصله دارد

 

سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 02, 1387,

تهران – خبرگزاری سینا شبنم آذر

مدیر کل دفتر خدمات شهری شهرداری های کشور گفت : سرانه فضای سبز ایران برای هر نفر 17 متر از استاندارد جهانی فاصله دارد.

"علی حاج محمدی " با استناد به آمار دفتر خدمات عمومی سازمان شهرداری های کشور، سرانه فضای سبز کشور را ( 8 ) متر مربع برای هر نفر اعلام کرد.

مدیر کل دفتر خدمات شهری شهرداری های کشور گفت که استاندارد جهانی این سرانه بین 20 تا 25 متر می باشد. وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: شرایط مطلوب فضای سبز در ایران 18 متر مربع است که در صورت دستیابی به این میزان در صورت هنوز فاصله زیادی با استاندارد جهانی خواهیم داشت.

حاج محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه روزانه 45 هزار تن زباله در سطح کشور تولید می شود تصریح کرد: 70 درصد این زباله ها "تر" و 30 درصد آن "خشک" است و مهمتر اینکه مشکل عمده و مدیریت پسمانده ها در بازیافت زباله جمع آوری مخلوط این زباله هاد و عدم تکنیک در مبداء تولید زباله است.

وی در ادامه گفت: 90 درصد زباله های تولید شده دفن 8 درصد تفکیک و 2 درصد بازیافت می شود.

حاج محمدی تصریح کرد: این طرح که از سال 82 آغاز شده است با اعتباری معادل 7 میلیارد تومان 16 پروژه را به مرحله اجرا رسانده است.

ساماندهی زباله در ایران طی چند سال اخیر دغدغه بسیاری از سازمان و وزارت خانه ها شده است و تصو یب قانون مدیریت پسمانده ها در این راستا انجام شده است.

حاج محمدی گفت : درسال جاری به کلیه شهرهایی که طرح مطالعاتی مصوب ارایه داده اند مبلغ 4 میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در مدت تکمیل طرح فاز اول پروژه  را آغاز خواهند کرد.)

10-       تاسیسات ورزشی : هماهنگی تاسیسات ورزشی با فضاهای سبز و پارکها ، به بسط بهتر این دوفضای شهری می انجامد . در بعضی از کشورها ، سرانه فضاهای ورزشی نسبت به انواع محیطهای ورزشی برای گروههای سنی مختلف ، تا 8 متر مربع در مقابل هر ساکن شهری می رسد. برای شهرهای ایران، سرانه 4 متر مربع با توجه به تاسیسات ورزشی کودکان تا 7 سال ، و کودکان 7 تا 14 سال و نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان پیشنهاد می گردد .

11-       سینما و تئاتر : استاندارد این فعالیت از تاسیسات عمومی شهری ، در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در بعضی از کشورها ، استاندارد 25/0 متر مربع نسبت به هر ساکن شهری در نظر گرفته میشود . برای ایجاد سینما و تئاتر و سالنهای عمومی دیگر شهر در سطح شهرهای ایران تا به ازای هر   نفر جمعیت ، سرانه 3/0 متر مربع پیشنهاد می شود .

     سرانه های تجهیزات شهری

1-         شبکه های آب : بطور کلی حد متوسط مصرف آب روزانه هر شهرنشین ( به نسبت مصرف خانگی و غیر خانگی ) بین 150 تا 225 لیتر می باشد . طبق استانداردهای معمول، سطح مورد نیازبرای تصفیه خانه های آب بطور متوسط 2 متر مربع در مقابل هر ساکن شهر می باشد . در مورد شهر های ایران در جهت احداث محلی برای تصفیه خانه های آب به ازای هر 20000 نفر جمعیت شهر ، سرانه 8/0 متر مربع پیشنهاد می شود.

2-         فاضلاب : به منظور ایجاد انبار یا محلی برای دفع موقت فاضلاب ، سرانه 5/0 متر مربع حداقل پیشنهاد می گردد.

3-         برق : حداقل سرانه ماهانه مصرفی برق برای مصارف خانگی ، 25 کیلو وات است. با توجه به سطوح مورد نیاز جهت ایجاد تاسیسات و تقویت کننده های برق ، سرانه 3/0 متر مربع به ازای هر  نفر پیشنهاد می گردد .

4-         تلفن : نسبت به نقاط مختلف یک شهر به ازای هر 20000 نفر ، حداقل 20 دستگاه تلفن عمومی و یک دستگاه تلفن در مقابل هر خانوار و 1/0 متر مربع سرانه زمین برای تاسیسات مرکز تلفن ، پیشنهاد می شود

5-         گاز : سرانه زمین جهت ایجاد تاسیسات مربوط به گاز و گازرسانی به ازای هر فرد ، 15/0 متر مربع پیشنهاد می گردد .

   راه و شبکه های ارتباطی

راهها عامل ارتباط دهنده تاسیسات مختلف شهری اند و از این نظر اهمیتشان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحضه است . معمولا بین 25/0 تا 30/0 از سرانه های شهری اختصاص به راهها وشبکه های ارتباطی دارد .  ذیلا به ضوابط عرض انواع معابر شهری می پردازیم :

                                                                                     عرض ( متر )

کوچه                                                                         12 - 8

خیابان فرعی                                                               24 - 18

خیابان اصلی                                                               35 – 30

خیابان اصلی سرتاسری                                                 35

راه پارکی                                                                  45 

بزرگراه                                                                    45

آزاد راه                                                                    76 - 45

عرض کوچه ها و معابر در رابطه با ریزش های جوی و انواع رفت وآمد بایستی دارای مقیاسی مناسب باشد . با توجه به آنکه در ارائه سرانه های صفحات گذشته فضاهای مربوط به پارکینگ نیز در نظر گرفته شده است، از نظر ایجاد پارکینگهای عمومی ؛ میتوان فضایی برابر 4 اتومبیل را نسبت به هر خانوار شهری واجد اتومبیل در نظر گرفت . این مساحت برابر 32 متر مربع برای توقف و دور زدن اتومبیل است .

 

تامل در بهره گیری از استانداردهای شهری

همانطور که بیان شد ، سرانه های ارائه شده در صفحات قبل ، بیشتر به منظور تعین حدود مساحت مورد احتیاج در شهر ها می باشد و مسلم است که بسیاری عوامل مانند خصوصیات طرحهای شهری ، نوع تراکمهای شهری ، میزان عرضه زمین ،‌ کیفیت زمین ، شرایط آب و هوایی ، وضع موجود ، عوامل اجتماعی و اقتصادی ، نقش ها و وظایف شهری ، و بسیاری دیگر از مشخصه هایی که خاص هر شهراند ، براین ضابطه ها تاثیر می گذارند . بنابر این ، استاندارد های هرشهر در رابطه با خود شهر تعیین می گردد . لذا ، سرانه های مذکور ملاک اجرایی کلی نداشته و بیشتر به منظور راهنمایی و تعیین حدود تقریبی سرانه ها ، در جهت احتساب احتیاجات  زمین برای آینده شهر ارائه گردیده است . چه بسا ممکن است شهری به نسبت سهم خود به میزان زمین کمتر یا بیشتری احتیاج داشته باشد ( مانند تاسیسات صنعتی ) ؛ و یا شرایط آب و هوایی به نحوی باشد که از نظر فرم و نوع واحدهای مسکونی نتوان ساختمانها را به هم فشرده یا گسترده پیشنهاد نمود . بنابر این ، براساس ضابطه های خاص شهر و فرم و شکل تاسیسات شهری ، استانداردها نیز متفاوت است . مسلما یکی از عوامل تعیین کننده فرم و سیمای شهر و بافت شهری بکارگیری صحیح و کافی استانداردها است .  

 

 

فن آوری اطلاعات

                       

ایلنا : شاخص دولت الکترونیک در ایران با متوسط وضعیت جهانی آن فاصله دارد.
به گزارش سرویس ICT خبرگزاری کار ایران , ایلنا , متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 62/1 است که این شاخص در کشورمان به 31/1 می رسد.
بنا بر این گزارش در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخص، تعداد میزبانان اینترنتی افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار میگیرد.
این گزارش می افزاید درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است.
همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد , بیانگر ضعف زیر ساخت و پیش نیازهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران است.
لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد.

 

شاخص دولت الکترونیک ایران و مقایسه با متوسط وضعیت جهان

شاخص

وضعیت ایران

متوسط وضعیت جهان

تعداد رایانه های شخصی به ازای هر 100 نفر

5/58

10/17

تعداد مسزبانهای اینترنت به ازای هر هزار نفر

0/27

215/39

درصد افراد دارای دسترسی به اینترنت

0/8

11/25

خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر

14/90

21/44

خطوط تلفن همراه به ازای هر 100 نفر

1/51

15/3

تعداد دستگاه تلویزیون به ازای هر هزار نفر

157

288/49

شاخص توسعه نیروی انسانی

0/714

0/731

شاخص دسترسی به اطلاعات

0/167

0/646

درصد جمعیت شهری

61/1

61/9

شاخص دولت الکترونیک

1/31

1/62

 

در ایران به ازای هر کاربر 5/4 کامپیوتر وجود دارد. این تعداد 5 برابر میانگین کل جهان، 7 برابر میانگین قاره آسیا و 10 برابر کشور مالزی است.

اما در برابر این آمار، به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در ایران 6/155 کاربر در کل جهان 16/972 کاربر، در قاره آسیا 56/557 کاربر و در کشور مالزی 2731 کاربر وجود دارد.

به نظر می‌رسد عدم نهادینه شدن استفاده از فناوری اطلاعات و سرویس‌های آن، عدم کفایت امکانات، قابلیت‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی کشور و پایین بودن سطح آگاهی و دانش عمومی برای پیوستن دارندگان کامپیوتر به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت از دلایل اصلی این تفاوت‌ها باشد.

براساس اطلاعات استخراج شده از سایت آماری اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، ضریب نفوذ کامپیوتر (به ازای 100 نفر) در ایران 97/6، در کل جهان 22/9، در قاره آمریکا 5/27، در قاره اروپا 20، در قاره آسیا 95/3 و در کشور مالزی 6/12 است.

این در حالی است که در کشور کره به ازای هر کاربر 17/1 کامپیوتر و به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت 5519 کاربر (بیش از آمریکا که 5375 نفر است) وجود دارد. ضریب نفوذ کامپیوتر در کشور کره نیز 6/55 است. با مقایسه این آمارها میزان عدم بهره‌وری هر کامپیوتر در کشور مشخص می‌شود.

همچنین اگر مقایسه‌ای از سطح استفاده از فناوری اطلاعات و تنوع سرویس‌های مختلف الکترونیک (مثل تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و…) در کشور انجام شود، نتایج مأیوس‌کننده‌ای به دست می‌آید.

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل عمده این ناهمگونی عدم استفاده صحیح از کامپیوتر است. به این معنی که کامپیوترهای خانگی بیشتر به منظور سرگرمی و بازی کودکان و نوجوان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سازمان‌ها و ادارات نیز از کامپیوتر به عنوان ماشین تحریر استفاده می‌شود.

بنابراین بیشتر کامپیوترهای موجود در کشور به عنوان جزیی از یک شبکه و به منظور تبادل اطلاعات مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و شاید ارزشی بیش از یک ماشین حساب سریع و پرظرفیت ندارند. البته توجه به سخت‌افزار هم از مشکلات گریبانگیر کشور ماست. بعضی از کامپیوترها نقش کالای زینتی را برعهده دارند.

از طرفی، عدم نهادینه شدن و فقدان ابزار لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات و سرویس‌های آن نیز باعث افزایش عدم تناسب میان کاربران و تعداد کامپیوترها در کشور شده است. چرا که در غیر این صورت با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و استقبال جوانان از فناوری‌های روز، باید تعداد کاربران کشور بیش از اینها می‌بود. البته کم‌سوادی و ضعف زبان انگلیسی هم می‌تواند از عوامل عدم استفاده بهینه از اینترنت باشد.

طبق جدول ارایه شده در سایت‌ آماری اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، بیشترین تعداد کاربر به ازای 10 هزار نفر جمعیت مربوط به کشور ایسلند و برابر با 6072 نفر است. پس از ایسلند کشور سوئد با 5730 نفر و کره با 5519 نفر رتبه دوم و سوم را دارند.

از نظر ضریب نفوذ کامپیوتر (کامپیوتر به ازای 100 نفر جمعیت) نیز کشور آمریکا با 5/62 درصد رتبه اول، کره با 6/55 درصد رتبه دوم و سوئیس با 83/53 درصد رتبه سوم را دارند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ضریب نفوذ کامپیوتر (به ازای 100 نفر)

تعداد کاربر به ازای 10 هزار نفر جمعیت

شاخص کامپیوتر به ازای هر کاربر

نام کشور/قاره

ردیف

22/9

972/16

92/0

کل جهان

1

5/27

2421

09/1

قاره آمریکا

2

5/62

5375

14/1

ایالات متحده آمریکا

 

7/48

6/4838

06/1

کانادا

 

20

2079

94/0

قاره اروپا

3

62/36

74/4061

9/0

انگلستان

 

1/45

6076

74/0

ایسلند

 

4

4/728

55/0

ترکیه

 

12/56

5730

97/0

سوئد

 

83/53

3261

6/1

سوئیس

 

7/34

3168

1/1

فرانسه

 

95/3

56/557

71/0

قاره آسیا

4

55/13

8/3673

35/0

امارات متحده عربی

 

97/6

6/155

5/4

ایران

 

41/0

49/34

19/1

پاکستان

 

6/55

9/5518

17/1

جمهوری کره

 

9/1

460

42/0

چین

 

25/38

6/4492

85/0

ژاپن

 

6/12

2731

46/0

مالزی

 

94/38

47/3330

14/1

قاره اقیانوسیه

5

23/1

62/99

1/1

قاره آفریقا

6

منبع: سایت آماری اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)

 

 

فهرست دسترسی دیجیتال در سال 2002 

دسترسی عالی

دسترسی بالا

دسترسی متوسط

دسترسی پائین

سوئد

0.85

ایرلند

0.69

بیلاروس

0.49

زیمبابوه

0.29

دانمارک

0.83

قبرس

0.68

لبنان

0.48

هندوراس

0.29

ایسلند

0.82

استونی

0.67

تایلند

0.48

سوریه

0.28

کره

0.82

اسپانیا

0.67

رومانی

0.48

پاپوآ

0.26

نروژ

0.79

مالت

0.67

ترکیه

0.48

گینه

 

هلند

0.79

جمهوری چک

0.66

مقدونیه

0.48

وانوآتا

0.24

هنگ کنگ،چین

0.79

یونان

0.66

پاناما

0.47

پاکستان

0.24

فنلاند

0.79

پرتغال

0.65

ونزوئلا

0.47

آذربایجان

0.24

تایوان،چین

0.79

امارات

0.64

بلیز

0.47

سنت تام و پرینسیپ

0.23

کانادا

0.78

ماکائو،چین

0.64

سنت وینسنت

0.46

تاجیکستان

0.21

آمریکا

0.78

مجارستان

0.63

بوسنی

0.46

گینه اکواتور

0.20

انگلیس

0.77

باهاما

0.0.62

سورینام

0.46

کنیا

0.19

سوئیس

0.76

بحرین

0.60

آفریقای جنوبی

0.45

نیکاراگوئه

0.19

سنگاپور

0.75

جزایر سنت کیتس و نویس

0.60

کلمبیا

0.45

لسوتو

0.19

ژاپن

0.75

جمهوری اسلواکی

0.59

اردن

0.45

نپال

0.19

لوکزامبورگ

0.75

کرواسی

0.59

صرب و مونتگرو

0.45

بنگلادش

0.18

آستاریا

0.74

شیلی

0.58

عربستان

0.44

یمن

0.18

آلمان

0.74

آنتیگوا-باربودا

0.57

پرو

0.44

توگو

0.18

استرالیا

0.74

مالزی

0.57

چین

0.43

جزایر سولومان

0.17

بلژیک

0.74

لیتوانی

0.56

فیجی

0.43

کامبوجیه

0.17

نیوزیلند

0.72

قطر

0.55

بوتسوانا

0.43

اوگاندا

.0.17

ایتالیا

0.72

برونئی دارالسلام

0.55

ایران

0.43

زامبیا

0.17

فرانسه

0.72

لاتویا

0.54

اکراین

0.43

میانمار

0.17

اسلوونی

0.72

اروگوئه

0.54

گویانا

0.43

کنگو

0.17

اسرائیل

0.70

سیشلس

0.54

فیلیپین

0.43

کامرون

0.16

 

 

دومینیکا

0.54

عمان

0.43

غنا

0.16

 

 

آرژانتین

0.53

مالدیو

0.43

لائو

0.15

 

 

ترینیدادو توباگو

0.53

لیبی

0.42

مالاوی

0.15

 

 

بلغارستان

0.53

جمهوری دومینیکن

0.42

تانزانیا

0.15

 

 

جامائیکا

0.53

تونس

0.41

هائیتی

0.15

 

 

کاستاریکا

0.52

اکوادور

0.41

نیجریه

0.15

 

 

سنت لوسیا

0.52

قزاقستان

0.41

جیبوتی

0.15

 

 

کویت

0.51

مصر

0.40

رواندا

0.15

 

 

گرانادا

0.51

کاپورده

0.39

ماداگاسکار

0.15

 

 

موریتیس

0.50

آلبانی

0.39

موریتانی

0.14

 

 

روسیه

0.50

پاراگوئه

0.39

سنگال

0.14

 

 

مکزیک

0.50

نامیبیا

0.39

گامبیا

0.13

 

 

برزیل

0.50

گواتمالا

0.38

بوتان

0.13

 

 

 

 

السالوادور

0.38

سودان

0.13

 

 

 

 

فلسطین

0.38

کوموروس

0.13

 

 

 

 

سریلانکا

0.38

کوتدلور

0.13

 

 

 

 

بولیوی

0.38

اریتره

0.13

 

 

 

 

کوبا

0.38

کنگو

0.12

 

 

 

توجه: طبق مقیاس 0 تا 1، عدد یک مساوی است با بالاترین دسترسی. ارزش DAI تا دو رقم اعشار نشان داده شده است. کشورهای با ارزش DAI مشابه تا سه رقم اعشار رتبه بندی شده است.

منبع: ITU

ساموآ

 

بنین

0.12

الجزیره

0.37

0.37

0،12

ترکمنستان

0.37

آنگولا

0.11

گرجستان

0.37

بروندی

0.10

سوازیلند

0.37

گینه

0.10

مولدوا

0.37

سیرالئون

0.10

مونگولیا

0.35

آفریقای مرکزی

0.10

اندونزی

0.34

اتیوپی

0.10

گابن

0.34

گینة بیسائو

0.10

مراکش

0.33

چاد

0.10

هند

0.32

مالی

0.09

قرقیزستان

0.32

بورکینافاسو

0.08

فهرست (DAI) نقاط برجسته دردسترسی دیجیتالی 2002

رتبه

میزان کل

کشور اقتصادی

DAI

رتبه

میزان کل

کشور اقتصادی

DAI

5 کشور برتر در پایین صحرای آفریقا

5 کشور برتر در منطقة عرب

1

52

سیشلس

0.54

1

34

امارات متحده عربی

0.64

2

62

موریتیس

0.50

2

42

بحرین

0.584

3

78

آفریقای جنوبی

0.45

3

48

قطر

0.55

4

86

بوتسوانا

0.43

4

60

کویت

0.51

5

99

کاپ ورده

0.39

5

67

لبنان

0.48

10 کشور برتر در قاره آمریکا

1

کانادا

10

0.78

6

آنتیگوآ و باربودا

44

0.57

 

2

ایالات متحده

11

0.78

7

باربادوس

45

0.57

 

3

باهاما

37

0.62

8

اروگوئه

51

0.54

 

4

سنت کیتس و نویس

38

0.60

9

دومینیکا

53

0.54

 

5

شیلی

43

0.58

10

آرژانتین

54

0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 کشور برتر در بین کشورهای در حال توسعه آسیائی سواحل اقیانوس آرام

5 کشور برتر در بین کشورهای توسعه یافته آسیائی سواحل اقیانوس آرام

1

46

مالزی

0.57

1

4

 جمهوری کره

0.82

2

49

برونئی

0.55

2

7

هنگ کنگ،چین

0.79

3

68

تایلند

0.48

3

9

تایوان،چین

0.79

4

84

چین

0.43

4

14

سنگاپور

0.75

5

85

فیجی

0.43

5

15

ژاپن

0.75

  5 کشور برتر در اروپای شرقی و مرکزی

5 کشور برتر در اروپای غربی

1

24

اسلوونی

0.72

1

1

سوئد

0.85

2

26

استونیا

0.69

2

2

دانمارک

0.83

3

32

جمهوری چک

0.66

3

3

ایسلند

0.82

4

36

مجارستان

0.63

4

5

نروژ

0.79

5

39

لهستان

0.59

5

6

سوئیس

0.79

 5 کشور که در رتبه بندی 1998-2002 دچار افت شده اند

5 کشور که در رتبه بندی 1998-2002 رتبه بالائی را کسب کرده اند

12

21

نیوزلند

9-

24

4

جمهوری کره

20

11

19

استرالیا

8-

22

9

تایوان ،چین

13

30

36

آفریقای جنوبی

6-

20

14

سنگاپور

6

17

23

فرانسه

6-

13

7

هنگ کنگ ،

6

5

11

ایالات متحده

6-

7

2

دانمارک

5

                               

 

 

 

 

اقتصاد

[2]

تحقیقات

 

 

 

 

[3]
                                                                  حمل و نقل                                                                                                                                                                                                                                

سرانه استاندارد جهانی تاکسی به ازای هر300تا 350 نفر یک تاکسی[4]

سرانه مترو به ازای هر یک میلیون نفر در اروپا 40کیلومتر[5]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

راه آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6]

 

استانداردهای محیط زیست

استاندارد خروجی از تصفیه خانه فاضلاب

شماره

مواد آلوده کننده

تخلیه به آبهای سطحیmg/lit

تخلیه به چاه جاذب mg/lit

مصارف آبیاری کشاورزیmg/lit

1

نقره                                       Ag

1

1/0

1/0

2

آلومینیم                                 Al

5

5

5

3

آرسینک                                As

1/0

1/0

1/0

4

بر                                            B

2

1

1

5

باریم                                     Ba

5

1

1

6

بریلیوم                                  Be

1/0

1

5/0

7

کلسیم                                    Ca  

75

ــ

ــ

8

کادمیوم                                Cd

1/0

1/0

05/0

9

کلر آزاد                                Cl

1

1

2/0

10

کلراید                                  Cl-

600 ( تبصره 1)

600 ( تبصره 2)

600

11

2

 

فرم آلدئید                     CH  O

1

1

1

12

6

 

5

 

فنل                         C  H  OH

1

ناچیز

1

13

سیانور                                  CN

5/0

1/0

1/0

14

کبالت                                   Co

1

1

05/0

15

6

 

کرم +                                   Cr

5/0

1

1

16

3

 

کرم +                                   Cr

2

2

2

17

مس                                      Cu

1

1

2/0

18

فلوراید                                    F                 

5/2

2

2

19

آهن                                      Fe

2

2

2

20

جیوه                                    Hg

ناچیز

ناچیز

ناچیز

21

لیتیم                                       Li

5/2

5/2

5/2

22

منیزیم                                  Mg

100

100

100

23

منگنز                                    Mn

1

1

1

24

مولیبدن                               Mo

01/0

01/0

01/0

25

نیکل                                      Ni

2

2

2

26

4

 

آمونیم بر حسب                   NH

5/2

1

ــ

   

      * ادامه جدول ( 4-5 )

شماره

مواد آلوده کننده

تخلیه به آبهای سطحیmg/lit

تخلیه به چاه جاذب mg/lit

مصارف آبیاری کشاورزیmg/lit

27

2

 

نیتریت بر حسب                        NO

10

10

ــ

28

3

 

نیترات بر حسب                        NO

50

10

ــ

29

فسفات بر حسب  فسفر

6

6

ــ

30

سرب                                          Pb

1

1

1

31

--

 

سلنیم                                          Se

1

1/0

1/0

32

 
 

سولفید                                          S

3

3

3

33

 
 

4

 

 

3

 

 

سولفیت                                     SO

1

1

1

34

سولفات                                     SO

400( تبصره یک)

400( تبصره دو )

500

35

وانادیوم                                       V

1/0

1/0

1/0

36

روی                                          Zn

2

2

2

37

چربی و روغن             

10

10

10

38

دتر جنت                                ABS

5/1

5/0

5/0

39

BODS

( تبصره سه )

30

( لحظه ای 50 )

30

( لحظه ای 50 )

100

40

COD

( تبصره 3 )

60

( لحظه ای100 )

60

( لحظه ای100 )

200

41

اکسیژن محلول                        DO

( حداقل )

2

ــ

2

42

مجموع مواد                           TDS

جامد محلول

تبصره یک

تبصره دو

ــ

43

مجموع مواد                       TSS   

جامد معلق

40

( لحظه ای60 )

ــ

100

44

مواد قابل ته نشینی               SS    

0

ــ

ــ

45

PH  ( حدود )

5/8-5/6

9-5

5/8-6

46

مواد رادیو اکتیو

0

0

0

47

کدورت ( واحد    کدورت )

50

ــ

50

48

رنگ ( واحد     کدورت )

75

75

75

49

درجه حرارت                               T

تبصره 4

ــ

ــ

50

کلی فرم گوارشی(تعداد در 100 میلیلیتر)

400

400

400

51

کلی کلیفرم ها                      MPN

( تعداد در 100 میلی لیتر )

1000

1000

1000

52

تخم انگل

ــ

ــ

( تبصره 5 )

           

* مأخذ سازمان حفاظت محیط زیست ایران

 

 

جدول ( 21-1 ) استانداردهای هوای پاک WHO- Ambient Air Standard 

  

نوع آلوده کننده

استاندارد اولیه

استاندارد ثانویه

میکرو گرم در     

  متر مکعب

ppm

میکرو گرم در        متر مکعب

ppm

منوکسید کربن                  حداکثر غلظت 8 ساعته  ×حداکثر غلظت 1 ساعته

 

10000

40000

 

9

35

 

10000

40000

 

9

35

دی اکسید گوگرد                  معدل سالیانه

×حداکثر غلظت 24 ساعته

×حداکثر غلظت 3 ساعته

 

80

365

 

03/0

14/0

 

60

260

1300

 

02/0

1/0

5/0

هیدروکربن ها بجز متان

حداکثر غلظت 3 ساعته

(6-9 ) صبح

 

160

 

24/0

 

160

 

24/0

دی اکسید نیتروژن       متوسط غلظت سالیانه

 

100

 

05/0

 

100

 

05/0

ذرات معلق                           معدل سالیانه

× حداکثر غلظت 24 ساعته

 

75

260

 

 

60

150

 

اکسیدهای فتو شیمیایی

×حداکثر غلظت 1 ساعته

 

160

 

08/0

 

160

 

08/0

  × نباید بیش از یکبار در سال رخ دهد .

استانداردهای فوق از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقتباس گردیده است .

 

 

استاندارد گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی سواری و وانت(وارداتی و نو)

وزن مربع کیلوگرم آلاینده g/test

تا 1020

بیش از 1020تا1250

بیش از 1250 تا 1470

بیش از 1470 تا 1700

بیش از 1700

 تا 1930

بیش از 1930 تا 2150

بیش از 2150

Co

58

67

76

84

93

101

110

 

 

HC+

NOx

19

5/20

22

5/23

25

5/26

28

× وزن مرجع عبارت است از وزن خودرو آماده حرکت بدون بار و سرنشین و راننده با باک پر از سوخت و ملزومات ضروری بعلاوه 100 کیلو گرم

                                                            

 

 

استاندارد غلظت آلاینده های هوا

آلوده کننده

استاندارد

ppm

مرحله هشدار

ppm

مرحله اخطار

ppm

مرحله اضطرار

ppm

منواکسید کربن

دی اکسید گوگرد

دی اکسید نیترون

ذرات معلق

9

14/0

05/0

**260

 

*15

3/0

065/0

**375

*30

6/0

3/0

**625

 

*45

8/0

4/0

**875

** میکروگرم در متر مکعب

* معدل 8 ساعتی

مراحل مختلف آلودگی هوا در مقایسه با استانداردهای هوای آزاد ( معدل 24 ساعتی )

استانداردهای صدا در هوای آزاد  در ایران

نــوع

منطقــه

روز

7 صبح الی 10 شب

شب

10 شب الی 7 صبح

منطقه مسکونی

50db

db30

منطقه مسکونی و تجاری

db60

db50

منطقه تجاری

db65

db55

منطقه مسکونی – صنعتی

db70

60db

منطقه صنعتی

db75

db65

 

استاندارد سر و صدا در کشور ژاپن

معیار کنترل صداهای زیست محیطی

مناطق مختلف

هنگام روز db

هنگام صبح و غروب db

شب db

بیمارستانها

منطقه مسکونی

منطقه مسکونی – تجاری

منطقه با دو کوچه

منطقه با یک یا دو کوچه

منطقه با بیش از دو کوچه

مناطق مسکونی آرام

منطقه مسکونی – تجاری یا صنعتی

منطقه صنعتی توام با منطقه مسکونی[7]

45 یا کمتر

50 یا کمتر

60 یا کمتر

55 یا کمتر

65 یا کمتر

65 یا کمتر

60-50

65-60

70-65

40 یا کمتر

45 یا کمتر

55 یا کمتر

50 یا کمتر

60 یا کمتر

65 یا کمتر

50-45

65-55

70-60

35 یا کمتر

40 یا کمتر

50 یا کمتر

45 یا کمتر

55 یا کمتر

60 یا کمتر

50-40

55-50

65-55

 

استاندارد سر و صدا  درآمریکا

مناطق زیست محیطی

میزان صدا db

تماس مناطق

75                          (Leq ( 24

مناطق مسکونی و دیگر مناطق آرام

55                               Ldn

مناطق باز ( زمینهای بازی )

55                               Leq

مناطق مسکونی

45                               Ldn

مناطق داخلی نظیر مدارس

45                               Leq

شهرداری

سرانه متوسط درآمد شهرداری به ازای هر فرد (دلار)

مناطق یا کشورها

متوسط درآمد شهرداری بر حسب هر شهروند(دلار)

کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی

2/906

کشورهای در حال گذار (بلوک شرق سابق )

275

کشورهای آسیا و سواحل اقیانوس آرام

153

کشورهای آمریکای لاتین

87

کشورهای عربی

46

کشورهای آفریقایی

14

ماخذ : کتاب مطالعات راهبردی – تطبیقی شهرهای جهان و تهران

 

نیروی انسانی شهرداری

برای بررسی تعداد نیروی بکار گرفته شده در سازمانها , مناطق و مدیریتهای مختلف شهرداری و ارزیابی آنها براساس شاخصهای استاندارد در ابتدا کل مجموعه ارگانهای مختلف شهرداری را به عنوان یک شهرداری بزرگ در نظر می‌گیریم تا به بررسی آن بپردازیم در وزارت کشور برای بررسی نیروی پرسنلی جدول زیر را ارایه شده است . ( برای تک تک واحدهای موجود در شهرداری در هیچ جا شاخصی ارایه نشده است . مگر چند سازمان محدود مانند آتش نشانی , فضای سبز , سازمان بازیافت , سازمان پایانه , تاکسیرانی و اتوبوسرانی )

 

( تعداد کارمندان شهرداریها بر حسب اندازه آنها )

نسبت جمعیت به کارمند

درصدتعدادکارمندان به کل

انواع شهرداریها

166

18

شهرداریهای کوچک

150

41

شهرداریهای متوسط

194

31

شهرداریهای بزرگ

( ارقام از نشریه وزارت کشور)

 

 با توجه به جدول فوق شهرداری مشهد در گروه شهرداریهای بزرگ قرار دارد که البته در این جدول شهرداری تهران به عنوان یک کل جدا در نظر گرفته شده است و جزء این مجموعه نیست . در شهرداریهای بزرگ به ازای هر 194 نفر ما به یک کارمند نیاز داریم . اگر شاخص جمعیت شهر مشهد را 5/2 میلیون نفر در نظر بگیریم در حال حاضر ما به ازای هر 239 نفر یک کارمند داریم . که برای رسیدن به شاخص استاندارد ما به 2343 نفر کارمند جدید نیازمندیم . در شش ماهه اول سال 80 تعداد کل نیروی بکار گرفته شده در شهرداری 10478 نفر بوده است و ما 12821 نفر کارمند برای ارایه خدمات نیاز داریم .

 

 

 

 

 

 

 

 [1] (C.T.I.F) Comitaiensian Tecnological International  Fiar

N.F.P.A) National Fiar Protection Association  )

2- سایت اینترنتی : WWW.MPORG.COM

3 سایت اینترنتی :WWW.MPORG.COM

[4] ماخذ : سازمان تاکسیرانی

[5] سایت اینترنتی :www.urban transport benchmarking.com

[6] - سایت اینترنتی : WWW.UIC.COM

[7] - کتاب استانداردها – انتشارات سازمان محیط زیست ایران

جهت د ریافت کامل فایل روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

downloadlink
https://rapidshare.com/files/4012498424/natinal_iso.zip