سلام

امیدوارم مطلبی که در این وبلاگ مشاهده می فرمائید باعث ایجاد یک ذهنیت مثبت در شما گردد.

در حقیقیت این افکار به این علت در ذهنم شکل گرفت که تصویری که من از مهندسین ژاپنی دارم یک تصویر با انسانهای بسیار متعهد است و آینده نگر  و با پشتوانه حوادث تلخ.

بدون مقدمه و مستقیم به طرح موضوع می پردازم

با توجه به رخداد های همزمان جهان در ماههای اخیر و عدم حمایت کشورهای سلطه گر و در حقیقت کار شکنی های فراوان از سوی آنان به نظرم رسید شاید این ماجرای سونامی و بعد از آن در صنایع هسته ای ژاپن یک جو سازی برنامه ریزی شده در فراکلان باشد.

در این راستا چند سوال باعث مشغول شدن ذهنم گردیده .

1 آیا امکان ندارد کسل نزدیک مرکز زلزله توسط انفجار و یا سابر ابزار ها فعال شده باشد.

2 آیا قرار است بعد از این جران باز دستاویزی برای سنگ اندازی در مسائل هسته ای سلح آمیز کشورهای در حال توسعه قرار گیرد .

3 ممکن است تمام این مسائل در پی یک برنامه جهانی مخوف در راستای عقب نگه داشتن کشور ها در مورد مسائل انرژی های جدید باشد و آیا فشار های گروه مخوف فشاری که برخی از دولتها عضو اآنند قوی تر خواهد شد؟

ای کاش این مسائل فقط کمی خیال پردازی از نوع جنگ ستارگانی باشد.

ولی به عقیده من ریسک قرار گرفتن در معرض احتمال یک خسارت اتمی ارزش بدست آوردن یک انرژی ارزان قیمت (در آینده نزدیک) و بسیار پاک تز ار سوختهای فسلی را خواهد داشت ، به این شرط که گرو های مسلح شده از سوی قدرتها با تبلیغات بسیار پیچیده اذهان عمومی را تخریب نکنند.

به امید زمینی پاک و  آسمانی آبی